Архів


2015

Інформаційний лист

Шановні колеги!
Організаційний комітет повідомляє про проведення в Харкові 15 жовтня 2015 р. всеукраїнської наукової конференції «Зникомий Винниченко: постать митця в літературі, театрі, історії, політиці та журналістиці» з нагоди 135 річчя від дня народження Володимира Винниченка.

ДОКЛАДНІШЕ


Інформаційний лист


Міністерство освіти та науки України
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна
Філологічний факультет
5 – 6 листопада 2015 року проводить
Всеукраїнську наукову конференцію
«Слово – текст – мовна картина світу»,
присвячену 180-річчю від дня народження
О. О. Потебні

1. Філологічна спадщина О. О. Потебні: аналіз, оцінки, інтерпретації.
2. Теорія словесності О. О. Потебні й проблеми семантики художнього тексту.
3. Сприйняття й інтерпретація літературного твору в контексті наукової концепції О. О. Потебні.
4. Проблеми теоретичної поетики О. О. Потебні й сучасні дослідження неоміфологізму в літературі ХХ – ХХІ ст.
5. Проблеми теорії словесно-художнього образу в світлі наукових ідей О. О. Потебні.
6. О. О. Потебня і Харківський університет.
7. Філологічна спадщина О. О. Потебні у проекції на лінгвістику та герменевтику Отців Церкви.
8. Семантична динаміка слова в русі культурних епох.
9. Знак – метафора – символ: категорійно-семантичні метаморфози слова в різнодискурсивних національних практиках.
10. Лексичні старожитності в діалектах слов’янських мов.
11. Лінгвокультурні енергії знаків національної культури.
12 Зовнішня форма слова і його значення: звук як смислотвірний чинник.
13. Оказіоналізм: властивості словотвірної системи мови та специфіка їх виявів у процесах індивідуальної словотворчості.
14. Національні мовні картини світу крізь призму словотворення.
15. Мовний образ світу в аксіологічному вимірі.
16. Комунікативні інтенції міфологічних та християнських текстів.
17. Феномен поетичної молитви: світоглядний, концептуальний та стилістичний виміри.
18. Інтерпретаційний дуалізм відношень автора й тексту: народження тексту як смерть автора або вічне життя автора в тексті.
19. Читач і дослідник як іпостасі герменевтичного суб’єкта і проблема осягнення й розуміння художнього тексту.
20. Смисл тексту як «комунікативна зустріч» автора й читача.

Робочі мови: українська, англійська, російська.


ДОКЛАДНІШЕ

Інформаційний лист


Харьковский национальный университет
имени В.Н. Каразина
Филологический факультет
Кафедра загального та прикладного мовознавства

1–2 жовтня 2015 року
проводить Всеукраїнську наукову конференцію «Слово – текст – мова у дослідницьких парадигмах сучасної лінгвістики», присвячену 90-річчю від дня народження члена-кореспондента НАН України, професора ХНУ імені В. Н. Каразіна В. В. Акуленка

Планується розглянути актуальні проблеми сучасної філології за такими напрямками:

 1. Наукова спадщина професора В. В. Акуленка.
 2. Мова як об’єкт соціо- та психолінгвістики.
 3. Мова й мовна особистість.
 4. Критичні підходи до міждисциплінарного дискурс-аналізу.
 5. Лексико-семантичні універсалії та їх відображення в національних мовних картинах світу.
 6. Порівняльне та типологічне мовознавство в парадигмі сучасних лінгвістичних дисциплін.
 7. Прикладна та юридична лінгвістика: проблеми теорії та практики.

Робочі мови: українська, англійська, російська.

Форми участі у конференції: очна та заочна.


Матеріали конференції будуть опубліковані у «Віснику Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Філологія», затвердженому ВАК України як фахове видання.


ДОКЛАДНІШЕ


ЗАЯВКА
на участь у Всеукраїнській науковій конференції «Слово – текст – мова у дослідницьких парадигмах сучасної лінгвістики», присвяченій 90-річчю від дня народження професора ХНУ імені В. Н. Каразіна В. В. АкуленкаІнформаційний лист


Міністерство освіти та науки України
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна
Філологічний факультет
Студентське наукове товариство філологічного факультету

запрошують вас, шановні студенти, взяти участь у VІІІ Регіональній студентській науковій конференції

Конференція відбудеться 15 квітня 2015 р. на філологічному факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.


Наукова проблематика конференції:

 1. Сучасна журналістика: жанри, проблеми, методи.
 2. Реклама й засоби масової комунікації.
 3. Історія журналістики.
 4. Художній текст: теми, мотиви, образи.
 5. Інтерпретація художнього тексту.
 6. Cвітова література: нові ракурси дослідження.
 7. Українська та російська літератури: напрями, течії, постаті, поетика творів.
 8. Мова художнього твору.
 9. Слово у фольклорному тексті й діалектному мовленні.
 10. Актуальні питання лінгвостилістики.
 11. Сучасні аспекти дослідження словотвору, морфології й синтаксису.
 12. Новітні виміри мовознавства: лінгвокультурологія, комунікативна та когнітивна лінгвістика.
 13. Прикладна лінгвістика й термінознавство.
 14. Актуальні проблеми методики викладання мови та літератури.

Для участі в конференції просимо подавати до 15 березня 2015 р.:

ДОКЛАДНІШЕ

ЗАЯВКА на участь у VІІІ Регіональній студентській науковій конференції 15 квітня 2015 р. на філологічному факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (.DOC)


2014

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна
Студентське наукове товариство університету


Шановні студенти Університету!

Запрошуємо взяти участь в Університетському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук.

Термін подачі робіт – до 24 грудня.

На філологічному факультеті працюють три секції:

 1. Українська мова та література (в т. ч. методика їх викладання).
 2. Російська мова та література.
 3. Соціолінгвістика.

Роботи подавати

доц. Савчуку Г. О. (кафедра історії української літератури, тел. 707-53-38).

З Положенням про проведення Конкурсу, вимогами та іншими документами можна ознайомитись на сайті філологічного факультету або на кафедрах.

Конкурс проводиться у два тури.

Перший тур – заочний (рецензування робіт викладачами (членами журі)).

Другий тур – очний, у формі конференції (захист робіт авторами).

При оцінюванні робіт ураховуються такі параметри:

 • актуальність проблеми
 • ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи
 • методи дослідження
 • теоретичні та практичні наукові результати
 • наукова література та інші джерела інформації
 • значення роботи – теоретичне, можливість впровадження результатів роботи в практику
 • ступінь самостійності виконання роботи
 • якість оформлення
 • уміння презентувати наукову роботу та аргументовано відповідати на запитання


Інформаційний лист


Харьковский национальный университет
имени В.Н. Каразина
Филологический факультет
Центр довузовского образования
Издательство «Ранок»

14 марта 2015 года проводит V Конкурс знатоков русской словесности для учащихся 8–11 классов.

К участию в конкурсе приглашаются школьники, которые знают и любят русский язык и литературу (не более двух человек от одного класса).

ПРОГРАММА КОНКУРСА


Інформаційний лист


Міністерство освіти та науки України
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна
Філологічний факультет

6–7 листопада 2014 р. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна проводить міжнародну конференцію «Концептосфера національної мови: когнітивний, історико-культурний та дискурсивний аспекти».


Передбачається робота таких секцій:

 1. Методологічні проблеми реконструкції національних концептосфер та метамовні практики їх опису
 2. Соціокультурна детермінація функціональної семантики мовних знаків.
 3. Історико-культурна динаміка концептосфер національних мов.
 4. Концептосфери споріднених мов: точки тяжіння та відштовхування.
 5. Дискурсивні практики вербальної трансляції культурно значущих смислів
 6. Символічні константи концептосфери національної мови та її дискурсивна семантика.

Заявки на участь у конференції (форма надається) та резюме доповідей обсягом до 0,5 сторінки тексту українською або російською мовами) подавати до 15 вересня 2014 року.

Матеріали конференції будуть надруковані у спеціалізованому виданні «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна», рекомендованому ВАК України. Вартість публікації – 25 грн. за сторінку. Доктори наук (без співавторів) за публікацію не сплачують. Вимоги до оформлення публікацій додаються. Матеріали для публікацій надсилати до 15 жовтня 2014 р. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, які не пов’язані з проблематикою конференції та не відповідають формальним вимогам.

Матеріали, оплату публікації та оргвнесок у розмірі 150 грн. надсилати за адресою:

Кафедра російської мови, філологічний факультет, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, м. Харків 61022. E-maіl: rus_jaz_khnu@mail.ru Контактний телефон: роб. (057) 707-53-57, моб. 097 894 29 40 Фіронова Наталя Вікторівна
Адреса оргкомитету: м. Харків, майдан Свободи, 4 кафедра російської мови філологічного факультету тел.: (057) 707-53-57 e-mail: rus_jaz_khnu@mail.ru кафедра української мови філологічного факультету тел.: (057) 707-54-58

Заявка


ТРЕБОВАНИЯ
К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ

Інформаційний лист

Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна
Філологічний факультет
Кафедра журналістики


Шановні колеги!

Кафедра журналістики запрошує Вас взяти участь у підготовці 6-го випуску Вісника Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: «Соціальні комунікації».

Для участі в підготовці видання просимо до 15 жовтня 2014 року надіслати свої матеріали для публікації українською та англійською мовами, а також інформацію про авторів (прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь, учене звання, місце роботи, посада, службова і домашня адреси, телефони, e-mail) на адресу: natalya.nechaeva.78@mail.ru.

Публікація статей здійснюється за кошти авторів. Вартість однієї повної чи неповної сторінки тексту – 25 гривень. Доктори наук публікації не оплачують.

Оплату поштовим переказом друку збірника і переказ коштів за публікації просимо надсилати за адресою: – Нечаєва Наталя Володимирівна, вул. Матюшенка, б. 7, кв. 94, м. Харків, 61013. Контактний телефон: 099-982-41-55, 067-999-48-09 (Нечаєва Наталя Володимирівна).

Просимо текст статті обсягом 6-9 повних сторінок надсилати у такому технічному оформленні:

Вимоги до набору:

Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна
Філологічний факультет
Студентське наукове товариство
філологічного факультету
запрошують вас, шановні студенти, взяти участь
у VІІ Регіональній студентській науковій конференції


Конференція відбудеться 15 квітня 2014 р. на філологічному факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

(див.: докладніше)


2013


Інформаційний лист

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна разом із видавництвом «Ранок» 12 жовтня 2013 року проводить Конкурс знавців української мови «Грамотій» для команд, що складаються з учнів 8–11 класів (див.:
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ).

До участі в конкурсі запрошуємо школярів, які знають українську мову та цікавляться нею, її історією, походженням і правописом. Заявки на участь у конкурсі просимо надсилати до 20 вересня на електронну адресу: kafedra_ukr_movy@karazin.ua. Заявки, подані після 20 вересня 2013 року, не розглядатимуться.

Адреса оргкомітету: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, кафедра української мови, кімн. 6/77; телефон – 707-54-58.

ПРОГРАМА КОНКУРСУ:
12 жовтня 2013 року

 • 9:00 – реєстрація учасників
 • 9:30–10.00 – урочисте відкриття конкурсу
 • 10:00–10:45 – університетська лекція професора кафедри української мови, доктора філологічних наук Калашника В.С.
 • 11:00–15:00 – виконання конкурсних завдань
 • 11:00–12:30 – лекція для вчителів доцента кафедри української мови, кандидата філологічних наук Губаревої Г.А.
 • 12:30–15:00 – круглий стіл із проблем українського правопису для вчителів 18 жовтня 2013 року
 • 15:30–16:30 – урочисте підбиття підсумків конкурсу, нагородження переможців

Оргкомітет


Інформаційний лист


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені В.Н. КАРАЗІНА
ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Програма конференції


Шановні колеги!

Організаційний комітет повідомляє Вас про проведення Міжнародної наукової конференції «Поетика інтермедіальності в літературі XIX–XXI століть», яка відбудеться 3–5 жовтня 2013 року

Проблеми, пропоновані до обговорення:

 • Інтермедіальний аналіз у системі теорії і методології сучасної філології.
 • Інтермедіальність та інтертекстуальність у поетиці художнього тексту.
 • Інтермедіальні стратегії в літературі XIX–XXI століть.
 • Проблема культурних комунікацій у світлі інтермедіальності.
 • Синергетична інтермедіальність художнього слова та образу.
 • Література й нові інформаційні технології.

Доповідь на пленарному засіданні – до 15 хвилин, доповідь у секції – до 10 хвилин, виступ – до 5 хвилин.

Для отримання запрошення просимо надсилати на адресу Оргкомітета Вашу заявку (форма додається) та анотацію доповіді (обсяг 0,5 сторінки тексту українською або російською мовами). Оргкомітет зберігає за собою право відбору доповідей.

За підсумками роботи конференції планується публікація матеріалів у «Віснику Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Філологія». Обсяг публікації 7–9 сторінок тексту (вартість однієї сторінки – 20 грн.). Статті публікуються в авторській редакції. Правила оформлення статей подано у Додатку 2.

Участь у конференції та необхідні витрати – за рахунок направляючої сторони.

Організаційний внесок 100 гривень.

Прохання надсилати заяви до 25 травня 2013 року за електронною адресою: kaf.rus.lit.khnu@gmail.com

Адреса та телефон для контактів:

тел. (057) 707-52-07

61077, УКРАЇНА, Харків, майдан Свободи, 4 філологічний факультет, кафедра історії російської літератури

Оргкомітет


Додаток 1. ЗАЯВКА


Додаток 2. Вимоги до оформлення публікацій
Информационное письмо


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ,
МОЛОДЕЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ
ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени В.Н. КАРАЗИНА
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Уважаемые коллеги!

Организационный комитет извещает Вас о проведении Международной научной конференции «Поэтика интермедиальности в литературе XIX–XXI веков», которая состоится 3–5 октября 2013 года

Проблемы, предлагаемые к обсуждению:

 • Интермедиальный анализ в системе теории и методологии современной филологии.
 • Интермедиальность и интертекстуальность впоэтике художественного текста.
 • Интермедиальные стратегии в литературе XIX–XXI веков.
 • Проблема культурных коммуникаций в свете интермедиальности.
 • Синергетическая интермедиальность художественного слова и образа.
 • Литература и новые информационные технологии.

Доклад на пленарном заседании – до 15 минут, доклад на секции – до 10 минут, выступление – до 5 минут.

Для получения приглашения просим направить в адрес Оргкомитета Вашу заявку (форма прилагается) и аннотацию доклада (объемом 0,5 страницы текста на украинском или русском языках). Оргкомитет сохраняет за собой право отбора докладов на конференцию.

По итогам работы конференции планируется публикация материалов в «Вестнике Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. Серия: Филология». Объем публикации 7–9 страниц текста. Статьи публикуются в авторской редакции. Правила оформления статей приводятся в Приложении 2.

Все расходы по участию в конференции – за счет направляющей стороны. Организационный взнос 100 гривен.

Просьба присылать заявки до 25 мая 2013 года по электронному адресу: kaf.rus.lit.khnu@gmail.com

Адрес и телефон для контактов: Тел. (057) 707-52-07

61077, УКРАИНА, Харьков, площадь Свободы, 4 филологический факультет, кафедра истории русской литературы

Оргкомитет2012

Інформаційний лист


Міністерство освіти і науки,
молоді та спорту України
Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна
Філологічний факультет
запрошує Вас до участі у Міжнародній науково-практичній конференції з нагоди 200-річчя першої в Східній Україні газети «Харьковский еженедельник» (4.05 – 20.07.1812)


Українська журналістика в двохсотлітній ретроспективі


ПРОГРАМА Міжнародної науково-практичної конференції «Українська журналістика у двохсотлітній ретро­спективі» (з нагоди 200-річчя першої в Східній Україні газети «Харьковский еженедельник»


Конференція відбудеться 23-24 жовтня 2012 р. на філологічному факультеті Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Реєстрація учасників конференції у фойє актового залу університету 22 жовтня з 15:00 до 21:00; 23 жовтня з 8:00 до 10:00.

Після проведення конференції доповіді будуть надруковані у науковому часописі «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ (або, за бажанням учасників, у «Віснику Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія ФІЛОЛОГІЯ», внесеному до переліку ВАК України).


Наукова проблематика конференції:

1. Харків і Харківський університет у розвитку української журналістики.

2. Історія народу в світлі його періодичного друкованого слова.

3. Творча індивідуальність журналіста і публіциста.

4. Часописи в історичному вимірі.

5. Історичні уроки української журналістики крізь оптику сучасності.

6. Новітні інформаційні технології і традиції української журналістики.

7. Двісті років української журналістики: основні підсумки та перспективи розвитку.

8. Українська журналістика в контексті світових масово-комунікативних процесів.

9. Журналістика вищих закладів освіти.

10. Проблеми журналістської освіти в Україні і світі.

11. Круглий стіл «Журналістика Слобожанщини: традиції та сучасний вимір».

Для участі в конференції просимо надіслати до 1 вересня 2011 р.: заявку із зазначенням теми доповіді та відомостями про автора (прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, учене звання, місце роботи, адреса, домашній телефон тощо). Просимо також повідомити про потребу в житлі.

Диск із текстом доповіді та роздрукований текст доповіді українською або російською мовами обсягом 10–12 повних сторінок подаються під час реєстрації учасників конференції. Вимоги до диска і розміщеного на ньому файлу:

• диск має бути перевірений за допомогою антивірусної програми;

• диск не повинен мати механічних пошкоджень;

• на диску мають бути вказані прізвище та ініціали автора (латинкою);

• на диску має бути розміщений тільки файл зі статтею;

• створений у редакторі Word і збережений у форматі *.doc або *.rtf;

• названий за прізвищем автора статті. Ім'я файлу набирається латинським шрифтом (наприклад, Butko.doc; Butko.rtf ).

Заявку та конверт із заповненою зворотною адресою просимо надіслати за адресою:

Кафедра журналістики,

філологічний факультет,

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,

майдан Свободи, 4, м. Харків. 61077.

E-mail: kafedra4@gmail.com

Контактний телефон: (057) 707-52-30

Копилова Лариса Анатоліївна,

Калашник Неоніла Борисівна

Оргкомітет розглядає заявлені теми щодо їх відповідності науковій проблематиці конференції. Після включення поданих тем до програми конференції оргкомітет надсилає офіційні запрошення на конференцію.

ОПЛАТА ЗА ПУБЛІКАЦІЮ, а також організаційний внесок здійснюються під час реєстрації учасників конференції. Вартість однієї сторінки – 25 гривень, організаційний внесок – 100 гривень. Доктори наук публікацію не оплачують. Матеріали будуть надруковані після проведення конференції.

Вимоги до оформлення публікацій для "Вісника Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія “Соціальні комунікації" (.PDF)

ЗАЯВКА
на участь у Міжнародній науково-практичній конференції
з нагоди 200-річчя першої в Східній Україні газети
«Харьковский еженедельник» (4.05 – 20.07 1812)
Українська журналістика в двохсотлітній ретроспективі
(.PDF)


Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна


24–25 травня 2012 р. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна планує провести Міжнародну наукову конференцію «XII Кирило-Мефодіївські читання, присвячені 200-річчю від дня народження академіка Ізмаїла Івановича Срезнєвського».

Передбачається робота таких секцій: «І. І. Срезнєвський та українське національно-культурне Відродження»; «Історія славістики та міжслов’янських культурних зв’язків»; «Наукова спадщина І. І. Cрезнєвського у контексті сучасної філології».

Проблематика секцій:

– І. І. Срезнєвський і краєзнавчі дослідження Слобожанщини;

– Харківський університет та українське національно-культурне Відродження імперської доби;

– «Запорожская старина» І. І. Срезнєвського та ренесансний феномен літературної підробки в Європі;

– університетська та академічна славістика XIX ст.: науково-освітні центри, напрями дослідження, персоналії;

– взаємовплив та культурні зв’язки між слов’янськими народами Російської, Австрійської (Австро-Угорської) та Османської імперій;

– «Материалы для словаря древнерусского языка» І. І. Срезнєвського як джерело філологічних досліджень;

– східнослов’янські мови та діалекти в їх історичному розвитку;

– мова і обряд крізь призму культурної свідомості.

Заявки на участь у конференції за формою, що додається, та резюме доповідей обсягом 0,5 сторінки тексту українською, російською або англійською мовами подавати до 15 лютого 2012 року.

Матеріали XII Кирило-Мефодіївських читань будуть надруковані у фахових виданнях. Вимоги до оформлення публікацій будуть надіслані після розгляду резюме. Оргкомітет зберігає за собою право відхиляти доповіді, не пов’язані з тематикою конференції.

Адреса Оргкомітету:

м. Харків, площа Свободи, 6

Центр болгаристики та балканських досліджень імені М. Дринова

Тел.: (057)707-50-27

Кафедра російської мови філологічного факультету

Тел.: (057)707-53-57

e-mail: drinovcenter@gmail.сom (перша і друга секції) rus_jaz_khnu@mail.ru (третя секція)


Заявка на участь у Міжнародній науковій конференції «XІІ Кирило-Мефодіївські читання», присвяченій 200-річчю від дня народження академіка І. І. Срезнєвського (Харків, 24 - 25 травня 2012 р.)


Информационное письмо


Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина


24–25 мая 2012 г. Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина планирует провести Международную научную конференцию «XII Кирилло-Мефодиевские чтения, посвященные 200-летию со дня рождения академика Измаила Ивановича Срезневского».>

Предполагается работа следующих секций: «И. И. Срезневский и украинское национально-культурное Возрождение»; «История славистики и межславянские культурные связи»; «Научное наследие И. И. Срезневского в контексте современной филологии».

Проблематика секций:

— И. И. Срезневский и краеведческие исследования Слобожанщины;

— Харьковский университет и украинское национально-культурное Возрождение в Российской империи;

— «Запорожская старина» И. И. Срезневского и ренессансный феномен литературной подделки в Европе;

— университетская и академическая славистика XIX в.: научно-образовательные центры, направления исследований, персоналии;

— взаимовлияние и культурные связи между славянскими народами Российской, Австрийской (Австро-Венгерской) и Османской империй;

— «Материалы для словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского как источник филологических исследований;

— восточнославянские языки и диалекты в их историческом развитии;

— язык и обряд сквозь призму культурного сознания.

Заявки на участие в конференции (форма прилагается) и резюме докладов (объемом 0,5 страницы текста на украинском, русском или английском языках) подавать до 15 февраля 2012 года.

Материалы XII Кирилло-Мефодиевских чтений будут напечатаны в специализированных изданиях. Требования к оформлению публикаций будут высланы после рассмотрения заявки и резюме. Оргкомитет сохраняет за собой право отклонять доклады, не связанные с тематикой конференции.

Адрес Оргкомитета:

г. Харьков, площадь Свободы, 6

Центр болгаристики и балканских исследований имени М. Дринова

Тел.: (057) 707-50-27

e-mail: drinovcenter@gmail.сom (первая и вторая секции)

Кафедра русского языка филологического факультета

Тел.: (057) 707-53-57

rus_jaz_khnu@mail.ru (третья секция)

Заявка на участие в Международной научной конференции «XII Кирилло-Мефодиевские чтения, посвященные 200-летию со дня рождения академика И. И. Срезневского» (Харьков, 24 – 25 мая 2012 г.)(.DOC)

Інформаційний лист


Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, філологічний факультет, Студентське наукове товариство філологічного факультету запрошують вас, шановні студенти, узяти участь у V Регіональній студентській науковій конференції «Мова та література як об'єкти філологічного дослідження»


Конференція відбудеться 21 березня 2012 р. у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна на філологічному факультеті.

Наукова проблематика конференції:

 1. Українська та російська літератури: напрями, течії, постаті, поетика творів.
 2. Cвітова література: нові ракурси дослідження.
 3. Мова художнього твору.
 4. Сучасна журналістика: жанри, методи, персоналії.
 5. Слово у фольклорному тексті й діалектному мовленні.
 6. Семантика та функції лексичних і фразеологічних одиниць у текстах різних типів і стилів.
 7. Сучасні аспекти дослідження словотвору, морфології й синтаксису.
 8. Новітні виміри мовознавства: лінгвокультурологія, комунікативна та когнітивна лінгвістика.
 9. Прикладна лінгвістика й термінознавство.
 10. Актуальні проблеми методики викладання мови та літератури.

Для участі в конференції просимо подавати до 10 лютого 2012 р.:

а) заявку із зазначенням теми доповіді та відомостями про автора (прізвище, ім’я, по батькові, факультет, курс, спеціальність, місце навчання, домашня адреса, телефон, e-mail; посада та звання наукового керівника);

б) роздрукований варіант тез доповіді, який повинен мати:

 • для доповідачів із ХНУ імені В. Н. Каразіна – підпис наукового керівника;
 • для доповідачів з інших ВНЗ міста – рецензію за підписом наукового керівника та печаткою факультету;

в) диск із текстом тез та роздрукований текст тез українською або російською мовою обсягом 2 сторінки в такому технічному оформленні.

Вимоги до диска й розміщеного на ньому файла:

 • диск має бути без механічних пошкоджень;
 • диск має бути перевірений за допомогою антивірусної програми;
 • на диску мають бути вказані прізвище та ініціали автора;
 • на диску мають бути розміщені тільки файл з тезами та заявка;
 • файл має бути створений у редакторі Word (версії до 2003 р.) і збережений у форматі *.doc (не *xdoc);
 • файл має бути названий прізвищем автора тез. Ім’я файла набирається латинським шрифтом (наприклад, Butko_doc).

Послідовність структурних елементів та вимоги до набору тез:

 1. Ініціали та прізвище автора друкуються ліворуч звичайним шрифтом.
 2. Назва друкується ліворуч звичайним шрифтом. Не слід робити всі букви великими.
 3. Текст тез набирається шрифтом «Times New Roman», розмір – 14 п., міжрядковий інтервал – 1. Параметри сторінки: згори, знизу, ліворуч, праворуч – 2 см.
  • Не допускається заміна тире знаком дефіса і навпаки.
  • Сторінки не нумеруються.
  • Абзацний відступ – 0,6 см. Не допускається створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску.
  • У тексті тез використовується середнє (–) тире (Ctrl+ –), у бібліографії — довге (—) тире (Alt +Ctrl+–).
  • Ініціали приєднуються до прізвищ нерозривним пробілом (ctrl+shift+прогалина).
  • Текст вирівнюється по ширині.
  • Виділення фрагмента тексту можливе напівжирним шрифтом та курсивом (підкреслення не допускається).

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ (.PDF)

Оргкомітет залишає за собою право відбору доповідей до участі в конференції.

Вказані матеріали просимо віддати особисто Савчуку Григорієві Олеговичу (кафедра історії української літератури, ауд. 6/83) або надіслати до 10 лютого 2012 р. за адресою:

Савчуку Григорієві Олеговичу кафедра історії української літератури, філологічний факультет,

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, пл. Свободи, 4, м. Харків, 61077.

Тел. 707-53-38.


Невідповідність змістовим і технічним вимогам буде причиною відхилення запропонованих тез.


ЗАЯВКА на участь у V Регіональній студентській науковій конференції «Мова та література як об'єкти філологічного дослідження» (21 березня 2012 року) (.DOC)