Навчальні практики

Практична підготовка студентів є обов’язковим компонентом професійної підготовки. Проходження такої підготовки необхідне для здобуття кваліфікаційного рівня, оскільки має за мету набуття студентами професійних умінь та навичок. Проходження навчально-виробничої практики кожним студентом є таким же обов’язковим, як і вивчення теоретичних дисциплін навчального плану, і тісно пов’язане з їх опануванням.

Мета будь-якої практики, крім формування професійних та організаторських умінь і навичок, – проходження усього процесу набуття кваліфікації. Організація практичної підготовки регламентується певними положеннями і затверджується наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Характер практики зумовлюється напрямом підготовки студентів. Студенти, які навчаються за напрямом «Філологія», проходять педагогічну практику, студенти відділення журналістики – журналістську. Студенти спеціальності «мова та література (російська), крім того, проходять коректорську практику. Практика студентів передбачає безперервність і послідовність її проведення під час набуття потрібного обсягу практичних знань і вмінь відповідно до різних кваліфікаційних рівнів: бакалавр – спеціаліст – магістр. Навчальна практика на І-ІІ курсах має на меті ознайомлення студентів з реальним процесом, в якому втілюються знання, набуті студентами в процесі лекцій та семінарських занять. Форми її організації – екскурсійне відвідування відповідних установ, практична робота на робочих місцях, виховна робота в школах чи дитячих установах. При цьому формується початковий етап майбутнього фаху, засвоюються вимоги до знань і вмінь фахівця.

Навчально-виробнича практика (ІІІ курс) полягає в ознайомленні з конкретною майбутньою спеціальністю в ролі помічника чи дублера фахівця. Виконуючи певні обов’язки, поточну роботу, студент спостерігає за діяльністю спеціаліста на робочому місці під його контролем( табори відпочинку, оздоровчі дитячі заклади).

Педагогічна та виробнича (цільова) практика (ІV курс) надає студенту можливість виконувати обов’язки фахівця на робочому місці з обраної спеціальності, усвідомити особливості виробничого (педагогічного) процесу, загальну атмосферу всього об’єкта практики.

Стажистська (переддипломна) практика ( V курс) проводиться на робочому місці з виконанням усіх функціональних обов’язків майбутнім фахівцем. У процесі цієї практики поглиблюються, закріплюються та усвідомлюються теоретичні знання з фахових дисциплін, збирається матеріал для кваліфікаційної (дипломної) роботи чи складання державних іспитів.

Практика студентів проводиться на базах практики, що відповідають вимогам навчальних програм.

Педагогічна практика

Педагогічна практика на філологічному факультеті проводиться в 11 базових середніх навчальних закладах, університетському ліцеї та на факультеті іноземних мов університету. Студенти-іноземці проходять практику на кафедрі мовної підготовки для іноземних студентів. З базовими закладами завчасно укладаються угоди щодо проведення практики за визначеною формою. Студенти можуть також самостійно обирати місце проходження практики з дозволу деканату.

Педагогічною (та іншими видами практики) керують відповідні кафедри в особливих формах: загальне керівництво викладачів (навчальна практика); спільне керівництво викладачів кількох кафедр та фахівця-виробника (учителя), які консультують студентів на робочому місці, спостерігають за ходом практики й оцінюють її результати.

Педпрактика студентів ІV курсу триває з 9 лютого по 7 березня; на V курсі— з 1 вересня до 27 жовтня. Базовими середніми навчальними закладами є: гімназії № 1, 6, 23, 55, 116, 144, 149, середні загальноосвітні школи № 78, 104, 105, 119. До керівництва практикою студентів залучено досвідчених викладачів усіх кафедр філологічного факультету, а також кафедр педагогіки та психології, які контролюють усю діяльність студентів щодо виконання завдань практики.

Процес проходження педпрактики поділяється на кілька етапів. І етап – пасивна практика тривалістю 1-2 тижні, коли студенти знайомляться з базою практики, адміністрацією і педколективом, закріпленими за ними класами, кабінетною системою, шкільною документацією. ІІ етап – активна практика, під час якої вони самостійно конструюють і проводять уроки та виховні заходи, здійснюють психолого-педагогічні спостереження за учнем (класом). ІІІ етап – підсумковий, коли упорядковуються й оцінюються навчально-методичні матеріали практики. ІV етап – завершальний, під час якого підводяться підсумки практики й оголошуються її результати. Форма звітності – подання письмового звіту, підписаного й оціненого керівником практики (бази практики), характеристика, навчально-методичний компакт (плани-конспекти уроків, аналіз уроку, план виховного заходу, психолого-педагогічна характеристика).

У перший день практики проводиться установча конференція, на якій відповідальний за практику (факультетський керівник практики) та групові керівники (представники усіх кафедр) докладно роз’яснюють мету і завдання практики, усі організаційні питання, вимоги до оформлення документації. Після закінчення практики студенти складають індивідуальний звіт-залік – захист результатів практики перед навчально-методичною комісією.

Підсумкова конференція проводиться через 10 днів після повернення студентів до аудиторних занять і складання ними індивідуального заліку-звіту. Її мета – обмін враженнями і досвідом, внесення пропозицій щодо підвищення ефективності практики, ознайомлення із загальними результатами. Завершальний етап педагогічної практики – звіт факультетського керівника на Вченій раді факультету.

УГОРУ

Виробнича практика студентів відділення журналістики

Виробнича практика студентів відділення журналістикипроводиться відповідно до навчального плану. Її керівництво здійснюється особою, призначеною за наказом ректора університету, а також співробітником ЗМІ, якого призначив редактор.

Перед початком практики студент має одержати направлення на практику, програму, методичні вказівки з її організації та проходження. У процесі практики він зобов'язаний вчасно виконувати завдання, передбачені програмою, а також указівки керівника практики на місці, дотримуватися чинних правил внутрішнього розпорядку.

Система практик студентів кафедри журналістики

1. Навчально-ознайомча практика після закінчення першого курсу (тривалість — 4 тижні). У результаті практики студент повинен:

2. Перша виробнича практика після закінчення другого курсу (тривалість — 4 тижні).У результаті практики студент повинен:

3. Друга виробнича практика після закінчення третього курсу (тривалість — 4 тижні). У результаті практики студент повинен:

4. Третя виробнича практика на четвертому курсі (тривалість — 4 тижні). У результаті практики студент повинен:

5. Переддипломна (четверта) виробнича практика на п'ятому курсі перед написанням практичної (творчої) дипломної роботи (тривалість — 2 місяці). У результаті практики студент повинен:

Під час практики студент:

Перелік документів, які необхідно здати за результатами практики

УГОРУ

Навчально-виробнича практика з видавничої справи на відділенні "російська мова та література"

Навчально-виробнича практика з видавничої справи на відділенні "російська мова та література" проводиться на другому та четвертому курсах без відриву від навчання, що забезпечує тісний зв’язок теоретичних знань студентів з набуттям умінь і навичок з коректури тексту та літературного редагування. Базою для проходження практики є місцеві видавництва газет, журналів, навчальної, довідкової літератури та іншої друкарської продукції, а саме: «Телетиждень», «Клуб сімейного дозвілля», «Ранок», «Слово», «Торсинг» та видавництво «Харківський національний університет імени В.Н. Каразіна»

Коректорська практика на відділенні "російська мова та література"

УГОРУ

Коректорська практика на другому курсі будується на основі навчальних програм з основних профільних дисциплін: "Коректура тексту", "Основи видавничої справи", дисциплін спеціалізації. Кожна виробнича практика передбачає розширення і закріплення у студентів знань і навичок професійної діяльності коректора та редактора, послідовний перехід від роботи з найпростішими текстами до складніших. Практиканти чотири місяці проходять практику в різних за фахом видавництвах, а потім переходять, змінюючи один одного, в інше. Всього за навчальний рік кожен студент мусить пройти практику у двох різних місцях і опрацювати різні за жанром і складністю тексти.

У результаті практики студент повинен знати організацію роботи видавництва, послідовність коректур тексту, технічну сторону підготовки газет, журналів, книг тощо до друку (макетування, верстка і випуск); оволодіти навичками коректури текстів будь-якої складності і будь-яких жанрів (наукового, офіційно-ділового, публіцистичного, художнього, довідкового тощо); здобути навички електронного набору та внесення коректурних виправлень у тексти на електронних носіях.

Треба також сказати, що наші студенти, які закінчили університет з хорошими і відмінними результатами, часто запрошуються до видавництв, у яких проходили практику, для подальшої роботи.

УГОРУ