Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Філологія. № 994. Вип. 64. 2012


Титульна сторінка видання

Загальні відомості про видання (стор. 2)

Зміст за друкованою версією видання


Зміст

МОВОЗНАВСТВО

Проблеми дослідження тексту

Коротич К. В.
Конфліктна комунікація в родині у світлі трансакційного аналізу (на матеріалі повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»)

Підгородецька І. Ю.
Фітоніми як репрезентанти краси природи в художньому тексті для дітей (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Піхтовнікова Л. С.
МЕТАМЕТАФОРА: уточнення терміну та підходи до аналізу (на матеріалі україномовних та німецькомовних байок і притч)

Філон М. І., Хомік О. Є.
Структурно-семантичні особливості лірницьких молитов

Фильчук Т. Ф.
Методологические основы теории языковой аттракции

Фунікова Т. В.
Становлення флексій давального та місцевого відмінків іменників чоловічого роду в українській літературній мові ХVII ст. (на матеріалі «Синопсису» та «Хроніки» Ф. Софоновича)

Форма і зміст слова як проблема лексикології та словотвору

Гурова О. М.
Наукова концептуалізація проблеми «вік людини» у парадигмах гуманітарного знання

Сердега Р. Л.
Репрезентованість основних способів словотворення в сільськогосподарській лексиці Центральної Слобожанщини

Удовенко Л. О.
Лексико-семантичні та структурно-словотвірні особливості топонімії Львівщини (на матеріалі топонімів села Конів Старосамбірського району Львівської області)

Чолакова А. Д.
Семантичні відношення однокореневих слів у словотворчих гніздах

Трифонов Р. А.
Про слова, які «стали лайкою» (природа і прагматика одного типу метамовних коментарів)

Структурно-семантичні, функціональні та ортологічні аспекти дослідження синтаксичних одиниць

Антонюк О. Н.
Протяженность и глубина многокомпонентных сложных предложений со вставными конструкциями

Попов С. Л.
Изучаются русский язык и литература: «грамматическая близорукость» препозитивного согласования в числе прилагательного с однородными членами – существительными

Чернцова Е. В.
Внутренняя форма и стилистические функции слов казаться, оказаться

Проблеми сучасного термінознавства

Кримець О. М.
Полісемія українських технічних термінів

Кучеренко О. Ф.
Нормативне фахове мовлення працівників сфери цивільного захисту

Мосьпан О. П.
Синонімія аналітичних номінацій у сучасній українській залізничній термінології

Книшенко Н. П.
Діяльність професора О. К. Бірулі у справі розбудови науково-термінологічного апарату національної терміносистеми дорожнього будівництва в період українізації

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Сучасні дослідження модернізму і неореалізму ХХ століття

Скубачевская Л. А.
Метафизическое измерение неореалистического художественного мира А. И. Куприна

Мариняк Р. С.
Герменевтична інтерпретація природи болю в новелах В. Стефаника

Калениченко О. Н.
Стилевое своеобразие лиро-эпической новеллы В. Я. Брюсова «В башне»

Гребенщикова А. Г.
Кинематографичность ранней прозы М. Булгакова

Криворучко С. К.
Інтерпретація роману Сімони де Бовуар «Мандарини»: подолання «іншості» в образі Надін

Лєбєдь Ю. Ф.
Комізм характерів і ситуацій в романі Е. Ажара (Р. Гарі) «Голубчик»

Ващенко Ю. А., Семенец О. С.
Поэтика карнавализации в романной прозе Ж. Жене

Звегинцова М. Э.
Мотив преображения зрения и вещества в поэтических циклах «Дикий шиповник», «Старые песни» и «Китайское путешествие» О. А. Седаковой

Міфопоетичне і фантастичне в літературі ХХ століття

Угольникова Н. С.
Художественный мир в романах Р. Асприна „Мифические истории”

Проскурова М. А.
Фантастическое и комическое как доминантные структурные элементы новеллистики Пьера Буля

Михилев А. Д., Коваленко О. Ю.
Принципы пространственно-временной организации волшебного мира в романах Дж. К. Ролинг о Гарри Поттере

Жаданов Ю. А., Сердюкова О. И.
Особенности использования искусственных языков в антиутопии ХХ века

Семантика та поетика літературного твору

Криницька Н. І.
Онтопоетика квітки у творчості Емілі Дікінсон

Шеховцова Т. А.
«…Это человеческое тело…» (комплекс телесности в творчестве А. П. Чехова)

Явтушенко В. М., Явтушенко Н. Г.
«Лимерівна» П. Мирного та «Бондарівна» І. Карпенка-Карого: особливості використання фольклорного сюжету

Кисіль В. В.
Трансформація баладного сюжету в «Лісовій пісні» Лесі Українки як вияв подвійної трагедійності

Бардак Н. І.
Художній онейрос в драмі Лесі Українки «Блакитна троянда»: психоаналітична інтерпретація

Мірошниченко Л. Я.
Оксиморон та нові смисли у «Видимій темряві» В. Ґолдінґа

Сокол Г. Р.
Типологія жіночих образів у творах Ольги Кобилянської Та Галини Журби

Дюрба Д. В.
Образ маргінала в романі Дж. Керуака «На дорозі»

Михилев А. Д., Кальницкая В. Б.
Поэтика структурно-смысловой организации романа Грэма Грина «Конец одного романа»

Бабай П. Н.
Энтропическая поэтика Всеволода Некрасова

Культурно-естетичні аспекти вивчення літературних явищ

Матушек О. Ю.
Автокомунікація у творчості Лазаря Барановича

Ларін Ю. В.
Спадковість традицій у ранній бароковій прозі: Львівське братство і Захарія Копистенський

Михилев А. Д.
В. Г. Белинский о критериях художественности литературы (к 200-летию со дня рождения В. Г. Белинского)

Капустина С. В.
Богатырство как христианское служение в миру (на материале прозы Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского)

Полякова Ю. Ю.
Драма-сказка Е. Н. Чирикова «Колдунья»: послесловие к сценической истории

Костюк Ю. С.
Новий тип жіночих персонажів у романі Тоні Моррісон «Пісня Соломона»

Альошина О. М.
Комічне та його основні форми вираження в романі Тома Шарпа “Уілт“

Бежан О. А.
Сучасне сприйняття Голокосту: Захід – Схід (огляд літератури)

Ступницкая Н. Н.
«Служить бы рад, прислуживаться тошно» (по роману А.И. Солженицына «В круге первом»)

Тулуп Э. Р.
Проблемы биографии и творчества Роберта Генрисона в критическом освещении

РЕЦЕНЗІЇ

Сагаровський А. А.
Цінне джерело лінгвознавчої інформації

Филат Т. В.
Отзыв на монографию А. В. Ходоренко «Когнитивные аспекты функционирования современной антропонимику (на примере наименований групп лиц)»

ІЗ ФІЛОЛОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ. ДО 200-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ І. І. СРЕЗНЄВСЬКОГО

Педченко Л. В., Філон М. І.
Із філологічної спадщини Харківського університету

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ