Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Філологія. № 989. Вип. 63. 2012


Зміст

Харківський етап в українській літературі ХVII–ХІХ ст.

Борзенко О. І.
Портрети Г. Квітки-Основ’яненка в контексті міфологізованої біографії

Хавкіна Л. М.
Харківська альманахова журналістика 30–40-х років ХІХ ст.: соціокомунікаційні параметри

Зінченко Н. І.
Традиції харківської школи у творчості поетів-романтиків Полтавщини

Ягушкіна В. А.
Рецепція народнопісенних мотивів у інтимній ліриці М. Костомарова

Кравченко В. О., Кисель О. В.
Г. Квітка-Основ’яненко писав повість “Ганнуся” “…для слави слобожан”

Науменко Н. В.
Поетика псалмоспіву у творчості Петра Гулака-Артемовського

Владимирова В. М.
Творчість П. Гулака-Артемовського, Г. Квітки-Основ’яненка в літературно-критичному осмисленні другої половини ХІХ століття

Регуш Ю. С.
Романтичне бачення образу співця в творах Якова Щоголева

Бурбан І. М.
Проблема становлення теорії драми в харківських часописах ХІХ ст.

Художні світи «Харківської літератури» 20-х–30-х років ХХ ст.:
літературознавство, журналістика, публіцистика

Безхутрий Ю. М.
Харківські витоки української літератури 20-х–30-х рр. ХХ ст.: світоглядні орієнтири та естетичні засади

Калашник В. С., Філон М. І.
Харківське шевченкознавство 20–30-х років ХХ сторіччя: парадигми досліджень і лінії наукового пошуку

Михайлин І. Л.
Інформаційна війна в літературній критиці журналу «Пролітфронт»: об’єкти і прийоми

Кремінська І. М.
Образ керманича в п’єсі М. Куліша «Народний Малахій»

Хаперська М. В.
Гротеск у новелі Миколи Хвильового «Колонії, вілли…»

Коробкова Н. К.
Алюзія як інтертекстуальний прийом («Кіт у чоботях»: етюд Миколи Хвильового та казка Шарля Перро)

Зенгва В. О.
Метафізичний вимір героя М. Хвильового

Магалевич Г. М.
Функціональна роль сну у прозі Миколи Хвильового

Сподарець М. П.
Літературно-критична діяльність В. Коряка

Шураєва Н. Б.
Постать М. Хвильового у нарисі А. Любченка «Його таємниця»

Калашник Ю. І.
Синтаксична організація речень із ключовими словообразами в прозових творах Аркадія Любченка

Кисіль В. В.
Стаття К. Буревія «Ваші пальці…»: від «літературних кентаврів» до «готтентотської моралі»

Куриленко І. А.
Дискурс кохання в українській інтелектуальній романістиці 20-х років ХХ століття (на матеріалі роману В. Домонтовича «Доктор Серафікус»)

Наумова О. О.
Ігровий чинник у романі В. Домонтовича „Без ґрунту”

Опришко Т. С.
Журнал «Молодняк» у суспільному та культурному контексті доби: етапи становлення

Шкоріна І. М.
Проблемне поле роману О. Слісаренка «Хлібна ріка» на рівні тексту і підтексту

Цимбал Я. В.
Альманах «Квартали» – маніфест літературного урбанізму

Трофименко Т. М.
Неопублікований епістолярій Івана Дніпровського (на матеріалах Харківського літературного музею)

Ротова Н. В.
Поліваріантність прочитання творів І. Сенченка 20–30-х років ХХ ст.

Бикова Т. В.
Художнє моделювання життя західноукраїнського села в гуцульських п’єсах Гната Хоткевича

Веретюк Т. В.
Ігор Муратов: герой-революціонер як концепт позитивного героя 30-тих років (поема «Остап Горбань»)

Гноєва Н. І.
Український експериментальний роман 1920-х років (до проблеми синтезу жанрів)

Михилёв А. Д.
А. И. Белецкий о теоретико-методологических принципах исследования художественной литературе

Концептосфера «місто» і полікодовість в українській літературі ХХ ст.

Біла А. В.
Джойсівський слід у слобідському концептуалізмі: особливості трансформації культурних смислів і жанрових структур

Думнова О. А.
Слобідський символізм і символісти

Дудка А. М.
Просторова семантика міста в інтерпретації В. Винниченка-драматурга

Годунок З. В.
Місто Z як утілення «застиглого» часопростору (герменевтичний аналіз повісті «Сентиментальна історія» Миколи Хвильового)

Меншій А. М.
Модерністська антропологія смерті в малій прозі М. Коцюбинського та М. Хвильового

Сапожникова Г. М.
Мотив «втраченого раю» у п’єсах О. Олеся «Буржуї» й «Земля обітована»: особливості художнього втілення

Шека О. А.
Проблема національної ідентичності у творчості Юрія Косача 30-х років ХХ століття (за новелою “Голос здалека”)

Шапошникова О. О.
Парадокси урбаністичного світогляду Івана Багряного

Домчук М. П.
Харківський університет як текст у творчій долі братів Тютюнників

Мацько В. П.
Проза Олександра Смотрича: між висловлюванням ідеї та художньою структурою

Куцевол О. В.
Юрій Шовкопляс: концепт світлого майбутнього як вияв таланту письменника (роман «Завтра»)

Цибулько О. В.
«Харківський текст» 20–30-х рр.: концептуалістське прочитання (на матеріалі збірки Ігора Бондара-Терещенко «Поstебня»)

Гребенщикова А. Г.
Структуры зрения в прозе Мандельштама

Яновська Г. В.
Переклад інтимної лірики як спосіб прочитання

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ