Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Філологія. № 963. Вип. 62. 2011


Зміст

МОВОЗНАВСТВО

Діалектологія, етнолінгвістика та лінгвофольклористика

Сагаровський А. А.
Напівдорозі створення діалектного словника Харківщини (До 90-річчя професора Й. О. Дзендзелівського)

Масло О. В.
Лінгвоментальний аспект української народної казки

Заверющенко О. Л.
Обрядова семантика «руки» в концептосфері українського весілля

Мокрушина П. В.
Питальні речення як засіб творення комічного у весільних обрядових піснях

Проблеми дослідження мови художньої літератури

Савченко Л. Г., Тітомір В. С.
Лексико-семантичне поле дім у поетичній мові Василя Герасим’юка

Лонська І. О.
Композити зі значенням любов у поетичній мові Грицька Чупринки

Симоненко Т. О.
Мовні засоби вираження синкретичних образів лірики В. Стуса

Андросова Н. А.
Образ втраченого дому в художній мові поетів української діаспори

Форма і зміст слова як проблема лексикології та словотвору

Ляхова О. В.
Детермінологізація й розширення значення слова в лексичній системі сучасної української мови

Старченко Я. С.
Інновації-утинки в жарґонових системах української мови

Нестеренко Д. Ю.
Словотворчі та морфологічні засади творення відонімних англіцизмів в українській мові

Кримець О. М.
Явище тропоморфного синкретизму в українській технічній термінології

Мудренко Г. А.
Новая финансовая лексика

Дискурс. Текст. Мовна особистість

Коротич К. В.
Особливості гармонізувальної комунікативної поведінки в конфліктних ситуаціях родинного спілкування (за автобіографічною повістю М. Стельмаха «Щедрий вечір»)

Гарюнова Ю. О.
Функціонування власних назв у кінокритичному дискурсі: «чиста» номінація і прецедентність

Руснак К. С.
Відображення концептуалізації грошей у номінативних одиницях валют (на матеріалі української преси початку ХХІ ст.)

Шиман Д. В.
Номинативные поля взяточничества в русском языке

Шкіцька І. Ю.
Аргументація компліментарних висловлювань у маніпулятивній стратегії позитиву

Фильчук Т. Ф.
Аттракционная природа заголовков и заголовочных комплексов публицистического дискурса

Демкова Т. М.
Суспільно-політична термінологія в оцінному полі радянського політичного дискурсу

Сердега Р. Л.
Семантичний аналіз ідеологем суспільно-політичної сфери (нацизм, націоналізм, расизм, фашизм, шовінізм)

Попов С. Л.
Homo codificans, homo reflectens, homo neglegens: парадоксы коммуникации

Страшнюк Й. С.
ЖЕНЩИНА в русском ассоциативном сознании: динамический аспект

Чернцова Е. В.
История парентетической позиции дискурсивных слов

Ткач Е. Е.
Фреймы и их применение в методике преподавания информатики

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Семантика та поетика літературного твору

Тиха Т. О.
Специфіка втілення елементів готичної поетики у баладі Г. А. Бюргера «Ленора»

Кириченко Ю. С.
Авторська позиція в «Малороссийских повестях» Г. Квітки-Основ’яненка

Соценко Н. Ф.
Игра как инструментарий поэтики А. И. Куприна (роль толстовского интертекста в рассказе А.И. Курина «Просительница»)

Богун М. В.
Поэтика романа «Завтрак для чемпионов» в свете теории концептуального художественного синтеза

Криворучко С. К.
Своєрідність жанру мемуарів Сімони де Бовуар «Сила обставин»

Жаданов Ю. А.
Дистопия второй половины ХХ века: гендерная революция жанра

Шеховцова Т. А.
Оформление личности (дневниковое начало в «большой» прозе Л. Добычина, А. Гаврилова, Д. Данилова)

Сучасні дослідження модернізму і постмодернізму ХХ століття

Романова І. В.
Метафізичний бунт особистості в романі І. Багряного «Маруся Богуславка»

Хижняк К. В.
Мотиви зради та жертовності у тоталітарній моделі світу в прозі О. Забужко

Фель Е. Л.
Новелла Жана Дютура «Закат волков» как образец комического переосмысления традиционного сюжета

Інтертекстуальні зв’язки та рецепція художніх творів

Білоконенко І. С.
Давньогрецькі алюзії у циклі сонетів Е. Спенсера «Amoretti»

Матушек О. Ю.
Книги Лазаря Барановича в рецепції російського православ’я XVII століття

Кулікова О. В.
Традиції української барокової історіографії у ранній творчості Тараса Шевченка

Калениченко О. Н.
Традиции русской литературы в творчестве Ю. Н. Говорухо-Отрока

Борбунюк В. А.
«Общая мировая душа»: А. Чехов и М. Кулиш (интертекстуальный аспект пьесы М. Кулиша «Маклена Граса»)

Хаперська М. В.
Микола Хвильовий в оцінці вітчизняної та зарубіжної літературної критики

Культурно-естетичні аспекти вивчення літературних явищ

Головачёва А. Г.
Харьков в жизни и творчестве А. П. Чехова

Евстафьева Н. П.
«Ушел, не оставив ни надежд, ни обещаний»: Г. Газданов об А. П. Чехове

Пархоменко І. І.
Антиутопія: інтерпретація в сучасному літературознавстві

Михилев А. Д.
Нобелевский лауреат (2010) Марио Варгас Льоса как выразитель продуктивных тенденций в литературе

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ