Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Філологія. № 936. Вип. 61. 2011


Зміст

МОВОЗНАВСТВО

ДИСКУРС, ТЕКСТ, ІНТЕРТЕКСТ

Кравчук І. С.
Лінгвістичні метамоделі

Савченко Л. Р.
Мыслительная аттракция в интерпретационном пространстве творчества Н. В. Гоголя

Котовська О. В.
Особливості організації гіпертексту

Романюк В. Л.
Англомовний офіційно-діловий діалогічний дискурс: інтонаційна характеристика

Фильчук Т. Ф.
Категория интертекстуальности в ее лингвофилософской природе и дискурсивных проявлениях

Гарюнова Ю. О.
Мовні засоби вираження іронії в кінокритичних текстах


ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОВИ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Демкова Т. М.
Ідеологічні конотації суспільно-політичної лексики в публіцистиці Івана Багряного

Близнюк Л. М.
Семантико-комунікативна та естетична функції поетичного синтаксису

Лисенко Н. О.
Метафори і символи з компонентом небо в поетичному ідіостилі Т. Осьмачки

Дорошина Л. Ф.
Вербалізація етнокультурного архетипу верх у літературних творах О. Довженка


ФОРМА І ЗМІСТ СЛОВА ЯК ПРОБЛЕМА ЛЕКСИКОЛОГІЇ ТА СЛОВОТВОРУ

Чолакова А. Д.
До питання про російські інхоативні дієслова

Мислива-Бунько І. Я.
Складні іменники як засіб увиразнення газетного мовлення

Попов С. Л.
Словообразовательные варианты сложных русских прилагательных с двумя равноправными основами

Сердега Р. Л.
Назви зернових культур та деяких їх частин у центральнослобожанських говірках

Туркевич О. В.
Запозичення як результат термінологічної номінації (на матеріалі термінолексики методики викладання української мови як іноземної)

Семашко Т. Ф.
Фразеологізми як знаки вторинної мовної номінації

Ходоренко А. В.
Когнитивный стиль мышления языковой личности (на примере наименований групп лиц)


СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕНЯ СИНТАКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ

Ковалевська Т. І.
Прагматичний аспект просодії емоційного висловлювання

Дяговец И. И.
Об аномальных построениях в системе русской придаточности

Балко М. В.
Основні підходи до виділення типів словосполучень за семантико-синтаксичними відношеннями

Антонюк О. Н.
Семантический потенциал вставных конструкций в составе многокомпонентных сложных предложений

Волобуєва О. О.
Функціонування складнопідрядних речень із підрядним компонентом причини в історичній прозі початку ХХІ століття: структурно-граматичний аспектЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

СЕМАНТИКА ТА ПОЕТИКА ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ

Ларін Ю. В.
Жанрова диференціація полемічної прози раннього бароко

Габдрахманова Л. В.
Трагедійність образу І. Виговського у романі «Гетьман Іван Виговський» І. С. Нечуя-Левицького

Скубачевская Л. А.
Мотив пустых дач в новеллах А. И. Куприна 1900–1910-х годов

Явтушенко В. М., Явтушенко Н. Г.
Людина і війна в повісті І. Дніпровського «Фаланга»

Сергеева Е. В.
Производственный роман 1920–30-х годов как роман лагерный («Соть» Л. Леонова)

Мафтин Н. В.
“Вовки” П. Панча: нереалізовані можливості жанру

Шураєва Н. Б.
Структура новели «Ворог» А. Любченка: семантика назви й амбівалентність персонажів

Сердюкова О. И.
Проблема свободы личности в романе Э. Берджесса «Механический апельсин»

Стороженко Л. Г.
Художні особливості повістярської спадщини М. Вінграновського

Когут О. В.
Мотив самогубства в сюжетах сучасної української драматургії


СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕРНІЗМУ І ПОСТМОДЕРНІЗМУ ХХ СТОЛІТТЯ

Ильинская Н. И.
Мифологема Агасфера в русской поэзии ХХ века

Капинус Т. Л.
Критические статьи Андрея Белого 1903–1905 гг. как неомифологические тексты русского символизма

Бондаренко І. І.
Концепт природи у драмі Лесі Українки „Блакитна троянда” в контексті модерністських пошуків західноєвропейської драми fin de siecle

Дудка А. М.
Суїцидогенний конфлікт: психологічний механізм розвитку

Гребенщикова А. Г.
Визуальный комплекс в повести С. Д. Кржижановского «Материалы к биографии Горгиса Катафалаки»

Хаперська М. В.
Експресіоністичні мотиви в новелі Миколи Хвильового «Бараки, що за містом»

Калужина О. В.
Деконструкция политического и исторического мифа об «американской мечте» в романе Ф. Рота «Заговор против Америки»

Джапарова Є. К.
Мужские мифоперсонажи в творчестве Роберта Грейвса

Калениченко О. Н.
Роман Г. Л. Олди «Восставшие из рая»: традиции и новаторство

Надозирная Т. В.
Две «Чайки» под одной обложкой или Акунинские игры в классику


КУЛЬТУРНО-ЕСТЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ЯВИЩ

Романенко Л. В.
Проблема систематизації та видання масиву фольклорних творів про ватажка подільських месників – Устима Кармалюка

Борисенко К. Г.
Стильові особливості полемічного трактату Теофана Прокоповича «Истиноє оправданиє правовђрных христиан»

Шестакова Э. Г.
Жизнь слова: диалог А. А. Потебни и А. Ф. Лосева

Абабина Н. В.
Многозначность классического произведения: творчество А. П. Чехова, И. А. Бунина, А. И. Куприна в контексте синергетики

Полякова Ю. Ю.
Драма Н. М. Минского «Осада Тульчина»: проблема национального выбора

Хорошков М. М.
Автобіографічність як естетична категорія прози другої половини ХХ століття (на матеріалі повістей І. Чендея)

Бессараб О. В., Постолова І. В.
Специфіка розвитку американської літератури другої половини ХХ століття (1940–1990)

Жаданов Ю. А.
Гендерные аспекты творчества М. Этвуд

Салеев В. А.
Язык чувства и язык мысли (Доктрина А. А. Потебни: от филологии к эстетике)

Салеева М. В.
А. А. Потебня и Б. Кроче: эстетические параллели


ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІ ЗВЯЗКИ ТА РЕЦЕПЦІЯ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ

Литовская А. В.
Комедия Аристофана в работах М. М. Бахтина и О. М. Фрейденберг

Заровная И. Б.
Проблема соотношения стилей русской комедии XVIII в. в работах Б. В. Варнеке

Зенгва В. О.
«Вальдшнепи» М. Хвильового та романи Ф. Достоєвського: інтертекстуальний аспект

Кондакова Д. Ю.
Понятие «петербургский текст» в современной научной рецепции

Лєбєдь Ю. Ф.
Рецепція творчості Ромена Гарі в критиці і літературознавстві

Статкевич Л. П.
Форми реалізації інтертекстуальності в тексті художнього твору

Нікольченко М. В.
Митець і реальність у драматичних творах В’ячеслава Потапенка (“Король Лір”, “Падучі зорі”)


РЕЦЕНЗІЇ

Шевченко Л. І.
Рецензія на монографію О. О. Маленко «Лінгво-естетична інтерпретація буття в українській поетичній мовотворчості (від фольклору до постмодерну)»

Евстафьева Н. П.
Обретение единства в личности

НЕКРОЛОГ

Памяти Ефросинии Фоминичны Широкорад


ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ