Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Філологія. № 1048. Вип. 67. 2013


Титульна сторінка видання

Загальні відомості про видання (стор. 2)

Зміст за друкованою версією видання


Зміст

МОВОЗНАВСТВО

Теоретичні аспекти вивчення граматики

Мислива-Бунько І. Я.
Теоретичні аспекти вивчення складних слів в українській лінгвістиці

Попов С. Л., Попова А. И.
К вопросу об ортологических критериях грамматической вариантности

Лук’яненко С. С.
Афіксоподібні форманти у структурі дисципліни «Вступ до мовознавства» (пострадянський період)

Чекарева Є. С.
Каузальні прийменники в давньогрецькій мові

Калашник Ю. І.
Експресивність і афористичність складнопідрядних речень із підрядними частинами умови та часу (на матеріалі афоризмів про жінок)

Ротару І. Ю.
Формально-синтаксична організація складних речень зі взаємозалежними компонентами з дієсловами з формантом -ся у присудковій частині

Алєксєєва О. О.
Експресивний потенціал односкладних конструкцій (на матеріалі оповідання Миколи Вінграновського «Гусенятко»

Актуальні проблеми лінгвокультурології та когнітивної лінгвістики

Сторчак О. Г.
Концепты ТЯЖЕЛЫЙ и ЛЕГКИЙ как объекты лингвистического исследования

Романюк Л. В.
Антропоцентризм просторових відношень в українській фразеології (на матеріалі фразеологізмів функціонально-семантичного поля локативності)

Бобро М. П.
Концепти «жити», «життя» як об’єкт сучасних лінгвістичних досліджень

Костина-Кассанелли О. С.
Концепт и мотив: междисциплинарная соотнесенность понятий

Трифонов Р. А.
Метамова і межі когнітивних структур: суб’єктивно-прагматичні аспекти (на прикладі концептосфер ПОЛІТИКА та ФУТБОЛ)

Бутко С. Г.
Із українського міфопоетичного ономастикону: Коропія, Веретільниця / Веретениця (генезис, функціональні особливості)

Сердега Р. Л.
Історія вивчення та систематизації народних повір’їв

Сучасні дослідження дискурсу

Мислива Т. А.
Стилістична маркованість кольоративів у художній мові

Гірняк С. П.
Пастирські послання Андрея Шептицького як віддзеркалення мовної ситуації на західноукраїнських землях на межі ХІХ–ХХ століть

Яновська О. А.
Імпліцитність адресата як складова смислової цілісності поетичного тексту М. Вінграновського

Левченко-Комісаренко Т. Л.
Риторичний континуїтет: творчий діалог чи його імітація?

Трифонов Р. А., Стратілат О. В.
Мовні засоби вербалізації та деконструкції стереотипів у книзі Максима Кідрука «Мексиканські хроніки»

Задорожна А. С.
Особливості функціонування радянських лінгвоідеологем у дискурсі шістдесятників (на матеріалі мемуарів М. Коцюбинської «Книга споминів» та І. Жиленко «Homo feriens»)

Пустовалова В. І.
Картярський лінгвокультурний субкод: фразеологічні засоби вербалізації

Гарюнова Ю. О.
Теоретичні засади дослідження соціолінгвістичних аспектів категорії оцінки

Коротич К. В.
Неологізми та оказіоналізми в комунікативних стратегіях і тактиках радянського дискурсу (на матеріалі журналу «Перець» 1941–1945 років)

Фильчук Т. Ф.
Теоретические основы изучения феномена языковой игры

Проблеми сучасного термінознавства

Анютина А. А.
Экспликация терминов-понятий в научно-техническом тексте

Боярова Л. Г.
Українська термінолексика в академічних російсько-українських словниках (20-рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.

Петрова Т. О.
Термінологія меліорації як об’єкт лінгвістичного аналізу

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Семантика та поетика літературного твору

Коршунова Е. А.
Роман И. С. Шмелева «Пути небесные»: поэтика оглавления

Віннікова Н. М.
Літературні пародії Теодора Орисіо

Калениченко О. Н.
Проблема «нового человека» в советской литературе 1920-х годов

Коломієць І. А.
Жіночі образи роману О.Копиленка «Визволення»

Звегинцова М. Э.
Концепт «лицо» в лирике О. Седаковой

Сучасні студії модернізму і постмодернізму ХХ століття

Старова О. О.
Есхатологічні та апокаліптичні мотиви в ліриці В. Свідзінського

Помогайбо Ю. А.
Трансформация образа Фауста в литературе постмодернизма (Д. Кельман, «Магия Берхольма»)

Чолакова А. Д.
Мотивы экзистенции в сонетах Ростислава Кедра

Титаренко Е. А.
Константные мотивы в творчестве В. Пелевина

Стовба А. С.
Жанровое своеобразие и тенденции развития английского постмодернистского романа к. ХХ–н. ХХІ в.

Інтерпретаційні та методологічні ракурси вивчення художніх творів

Буркова Е. С.
Система персонажей Ф. Достоевского в литературной критике Л. Шестова

Лазірко Н. О.
Інтерпретаційні та методологічні аспекти літературознавчого дискурсу Юрія Клена

Лагунов А. И.
Рецепция лирики Фета в поэтическом творчестве Максимилиана Волошина

Сироватська М. І.
Рецепція драматургії Єлисея Карпенка

Геращенко О. І.
Питання стильової своєрідності поезії Івана Багряного в оцінках критиків та літературознавців

Культурно-естетичні аспекти вивчення літературних явищ

Федоряка Л. Д.
Памфлет “Пірс Безгрошовий” — найяскравіший зразок сатиричної прози Т. Неша

Борзенко О. І.
Квітчин нарис «Головатий» і Шевченкове послання «До Основ’яненка»: два погляди на українську історію

Савка М. Б.
Національно-екзистенційний алгоритм антивоєнної прози Наталі Кобринської (крізь призму українського фемінізму)

Шапошникова О. О.
Романи І. Багряного : між публіцистичністю і художністю

Никипелова Н. А.
«…город Пушкина, город Петра» в лирике Бориса Чичибабина

РЕЦЕНЗІЯ

И. И. Московкина
По страницам журнала «Русский язык в центре Европы»

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ