Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Філологія. № 1014. Вип. 65. 2012


Титульна сторінка видання

Загальні відомості про видання (стор. 2)

Зміст за друкованою версією видання


Зміст

МОВОЗНАВСТВО

Семантика та функціонування лексичних одиниць:
історія та сучасність

А. В. Ходоренко
Процессы и структура актов номинации в наименованиях групп лиц (НГЛ)

К. В. Дюкар
Інноваційні одиниці: оказіоналізми чи потенціалізми?

К. В. Котелевець
Шкільний сленг як компонент молодіжного сленгу

Є. В. Ковкіна
Антонімія у термінологічній системі криміналістики

К. В. Бондарь
К вопросу о древнерусской экзотической лексике (гебраизмы)

Р. Л. Сердега
Виражені реченням повір’я у колі суміжних фактів народної культури та мови

Я. А. Єрмолова, І. С. Кравчук
Частотні словники: укладання й застосування

Проблеми дослідження мови художньої літератури

Т. Ю. Кальченко
Прецедентні вислови в ліриці І. Римарука: функціонально-семантичний аспект

С. В. Сторчеус
Проблема міжрасових відносин в афро-американському детективі У. Мослі

О. О. Тєлєжкіна
Мовно-художня інтерпретація антропонімів у віршах Дмитра Павличка

О. А. Шумейко
Лексичні засоби творення комічного у творчості В. Стуса

Т. О. Симоненко
Символіка кольорів та їх відтінків у поетичній мові В. Стуса

Л. Г. Савченко
Образ дому в поетичній мові Володимира Свідзінського

М. В. Кудряшова
Мовний образ часу в оригінальній поезії М. Зерова

Актуальні питання дослідження дискурсу та тексту

О. О. Алєксєєва
Проблема тексту та актуальні питання його дослідження
в сучасному мовознавстві

Т. Ф. Фильчук
Научный дискурс современности

В. І. Пустовалова
Шаховий лінгвокультурний субкод у сучасному медіатексті

Р. А. Трифонов
«Солодкі слова» в сучасному українському медіадискурсі

Е. В. Чернцова
Дискурсивная семантика парентезы кажется

Е. В. Маслий
Представления о юродстве в обыденном дискурсе
(по данным лингвистического эксперимента)

Словотвір і граматична будова мови

Т. В. Фунікова
Становлення флексій давального та місцевого відмінків
іменників чоловічого роду в українській літературній мові
ХVII ст. (на матеріалі «Синопсису» та «Хроніки» Ф.Софоновича)

С. С. Лук’яненко
Афіксоподібні форманти як складова теоретико-методологічної бази лекційного курсу «Вступ до мовознавства» (радянський період)

А. К. Нестеренко
Прикметники безвідносного ступенювання: проблема класифікації

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Семантика та поетика літературного твору

О. І. Борзенко
Образ поета в ліричному циклі Лесі Українки «Ритми»

Е. В. Молчанова
Поэтика новелл Ф. Сологуба (цикл «Недобрая госпожа»)

Г. В. Воробьева
Числовой код рассказа Бориса Зайцева «Богиня»

Е. А. Маханьков
Поэтика рассказа Гайто Газданова «Черная капля»

А. И. Котович
К проблеме автобиографической памяти у Мандельштама

Г. О. Савчук
Сонце, радість і щастя в поетичному світі збірки І. Жиленко «Соло на сольфі»

С. К. Криворучко
Образ ліричної героїні у романі Сімони де Бовуар «Сила обставин»

Сучасні дослідження модернізму і постмодернізму ХХ століття

Т. Л. Капинус
Эстетика и поэтика монтажа в критической прозе А. Белого
первой половины 1900-х годов

А. С. Дубровська
Дискурс психічного ірраціонального в романістиці В. Винниченка: специфіка художнього втілення

Т. Є. Музика
Домінанти художнього втілення антропологічної концепції Василя Барки

Т. А. Шеховцова
Две мелодии для флейты
(о двух версиях повести А. Гаврилова «Берлинская флейта»)

Культурно-естетичні аспекти вивчення літературних явищ

Э. Р. Тулуп
Проблемы биографии и творчества Роберта Генрисона в критическом освещении

Т. О. Тиха
Філософська концепція готичного роману К. Г. Шпіса «Крихітка Петер»

Н. М. Рудецька
Взаємовідношення об’єктивності, суб’єктивності
і творчого домислу в українській реалістичній прозі
60–70-х років ХІХ століття

В. А. Борбунюк
А. Чехов и Леся Украинка: на перекрестках творчества и судьбы

О. В. Бессараб
Детективний роман як головний прояв масової літератури кінця ХХ початку ХХІ століття

О. Н. Калениченко
К проблеме магии поэтического слова в фэнтези

Я. Бабаев
Ведущие мотивы в лирике Хадже Хумама Тебризи

О. Ткачук
Антиколоніальні мотиви поеми Тараса Шевченка «Кавказ» у контексті дискурсу романтичної поеми

Інтертекстуальні зв’язки та рецепція художніх творів

Ю. С. Кириченко
Читач української прози Г. Квітки-Основ’яненка

А. И. Лагунов
О трансформации поэтической образности А. А. Фета в лирике Вл. Соловьева

Э. Г. Шестакова
К. Д. Бальмонт и И. С. Тургенев: возможность диалога на территории прозы

О. Т. Маркова
Проблема творчого стилю Юрія Герасименка крізь призму літературної критики

Т. В. Надозирная
Специфика функционирования интертекста в романе Б. Акунина «Азазель»

ПАМ’ЯТНІ ДАТИ

75 років від дня народження Олександра Степановича Юрченка
(1937–2003)

75 років від дня народження Алли Олександрівни Свашенко
(1937–2005)

75 років від дня народження Леоніда Григоровича Авксентьєва
(1937–1998)

Л. Г. Фризман
Учитель, которого не забудешь.
К столетию со дня рождения Марка Владимировича Чернякова

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ