Аспірантура і докторантура


На факультеті здійснюється підготовка аспірантів за денною та заочною формами навчання з таких спеціальностей:

Підготовка докторантів може здійснюватися за спеціальностями:

Аспіранти 2012/2013 навчального року

Кафедра української мови
Аспірант Тема Науковий керівник Наукові досягнення
Симоненко
Тетяна Олексіївна
Поетичний словник Василя Стуса: структура, стильові домінанти, ключові образи д. філол. наук, проф. Калашник В.С. Публікації:
1. Стрижневі образи поетичного словника В. Стуса // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – 2010. – № 910. – Част. 1. – С. 698-701.
2. Мовні засоби вираження синкретичних образів лірики В. Стуса // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – 2011. – № 963. – Вип. 62. – С. 32-35.
3. Стилістичні функції термінологічної лексики у поезії В. Стуса // Лінгвістичні студії ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – 2012.
4. Символіка кольорів у поетичній мові В. Стуса // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – 2012. – № 1014. – Вип. 65. – С. 55-60.
Участь у конференціях:
1. Міжнародна наукова конференція «Наукова спадщина О.О. Потебні в контексті розвитку європейської філологічної думки ХІХ-ХХІ ст. До 175-річчя від дня народження О.О. Потебні» (Харків, жовтень 2010).
2. XIV Міжнародна конференція з актуальних проблем семантичних досліджень «Художній текст у різних наукових парадигмах (на матеріалі української та російської мов)» (ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 3-4 квітня 2012 р.)
3. Підсумкова конференція аспірантів та здобувачів філологічного факультету (ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 28 березня 2012 р.)
Гарюнова
Юлія Олегівна
Мовна реалізація аксіологічних параметрів кінокритичного дискурсу д. філол. наук, проф. Калашник В.С. Публікації:
1. Мовні засоби вираження іронії в кінокритичних текстах // Вісник Харк. ун-ту. — № 936. — Вип. 61. — Серія Філологія. — Х., 2011. — С. 33—37.
2. Функціонування власних назв у кінокритичному дискурсі: «чиста» номінація і прецедентність // Вісник Харк. ун-ту. — № 963. — Вип. 62. — Серія Філологія. — Х., 2011. — С. 71—74.
3. Експлікація етичної оцінки в кінокритичному дискурсі // Вісник Маріупольського державного університету. — Вип. 5. — Маріуполь, 2011. — С. 38—41.
4. Роль експлікації образу глядача в оцінних структурах кінокритичного тексту // Актуальні проблеми іноземної філології : лінгвістика та літературознавство. — Вип. VII. — Бердянськ., 2012. — С. 99—104.
5. Соціолінгвістичні параметри функціонування оцінних засобів у кінокритичних статтях (матеріали ІІ Міжнародних наукових читань «Лінгвістичні студії молодих дослідників» пам’яті К. Ф. Шульжука (Рівне, 16-17 лютого 2012 р.)
6. Реалізація культурного феномену «свій — інший — чужий» для експлікації оцінного значення в кінокритичному дискурсі // Тези доповідей ІІ Всеукраїнського лінгвістичного форуму молодих учених. — К., 2012. — С. 206—209.
Участь у конференціях:
1. 75-а науково-технічна та науково-методична конференція Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (18-22 квітня 2011 р.).
2. Інтернет-семінар «Актуальні проблеми славістики», організований кафедрою російської філології Маріупольського державного університету (15-25 березня 2011 р.).
3. Підсумкова конференція аспірантів та здобувачів філологічного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна (25 березня 2011 р.).
4. Студентське наукове товариство філологічного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна (листопад 2011 р.).
5. ІІ Міжнародні наукові читання «Лінгвістичні студії молодих дослідників» пам’яті К. Ф. Шульжука (Рівне, 16-17 лютого 2012 р.).
6. Підсумкова конференція аспірантів та здобувачів філологічного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна (Харків, 28 березня 2012 р.).
7. ІІ Всеукраїнський лінгвістичний форум молодих учених (Київ, 24-26 квітня 2012 р.).
8. 76-а науково-технічна та науково-методична конференція Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (9-13 квітня, 2012 р.).
Руснак
Катерина Сергіївна
ГРОШІ і БАГАТСТВО як ціннісні концепти в мовній картині світу української преси (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) к. філол. наук, доц. Губарева Г.А. Публікації:
1. Вербалізація концепту БАГАТСТВО в дискурсі радянської преси 50-70-х років ХХ ст. / К. С. Руснак // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць. – Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2011. – Вип. 31. – С. – 61–72;
2. Відображення концептуалізації грошей у номінативних одиницях валют (на матеріалі української преси початку ХХІ ст.) / К. С. Руснак // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В. Н. Каразiна. – 2011. – № 963. Сер.: Філологія. – Вип. 62. – С. – 75–79;
3. Вербалізація стереотипних уявлень про багату людину в мовній картині світу сучасної української преси / К. С. Руснак // Наукові записки. – Сер.: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград, 2012. – Вип.104. – С.–270–273;
4. Метафорична концептуалізація економічної кризи в мові сучасної української преси / К. С. Руснак // Наукові записки. Сер. : «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – 2012. – Вип. 23. – С. 145–147.
Участь у конференціях:
1. VI міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ» (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 29-30 березня 2012 року).
2. VI міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість» (Національний університет «Острозька академія», 26-27 квітня 2012 року).
3. «Треті наукові читання, присвячені памяті члена-кореспондента НАН України, професора Ю.О. Карпенка» (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, кафедра української мови 16-17 жовтня 2012 року).
Ротару
Ірина Юріївна
Складні речення зі взаємозалежними частинами в сучасній українській літературній мові к. філол. наук, доц. Христіанінова Р.О. Публікації:
1. Семантичні групи предикатів у структурі складних речень із взаємозалежними частинами / І.Ю. Кушнір // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Мовознавство». – № 11. Вип.17. Т.2 – 2011. – С. 82-89.
2. Складні речення із взаємозалежними частинами в сучасній українській літературній мові / І.Ю. Кушнір // Лексико-граматичні інновації у сучасних слов’янських мовах : V Міжнародна наукова конференція (Дніпропетровськ, ДНУ імені Олеся Гончара, 7–8 квітня 2011 р.): матеріали / укладач Т.С. Пристайко. – Д. : Нова ідеологія, 2011. – С. 193–195.
3. Речення зі взаємозалежними частинами як особливий тип складних конструкцій сучасної української літературної мови / І. Ю. Ротару // Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 34. – С. 73-79.
4. Конструкції зі взаємозалежними предикативними частинами в системі складних речень української мови / І.Ю. Ротару // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст.; [гол. ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ: БДПУ, 2012. – Вип. XXVI. – Ч. 4. – С. 332-338.
Участь у конференціях:
1. Міжнародна наукова конференція «Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах» (Дніпропетровськ, 7-8 квітня 2011 р.).
2. Міжнародна наукова конференція «Мова – Література -Культура в контексті національних взаємозв’язків» (Бердянськ, 24-25 травня 2011 р.).
3. Всеукраїнська наукова конференція «Лінгвістика та лінгводидактика: надбання, актуальні проблеми, перспективи розвитку» (Бердянськ, 22-23 вересня 2011 р.).
4. Міжнародна наукова конференція «Мова і соціум: етнокультурний аспект» (Бердянськ, 28-29 вересня 2011 р.).
5. Літературно-наукові читання «Щасливець літературної долі» (до 200-річчя від дня народження Чарлза Діккенса) (Бердянськ, 24 лютого 2012 р.).
6. Літературно-наукові читання «Культура починається із заборон», присвячені 90-річчю з дня народження Ю. Лотмана (Бердянськ, 27 лютого 2012 р.).
7. ХІV Міжнародна наукова конференція з актуальних проблем семантичних досліджень «Художній текст у різних лінгвістичних парадигмах» (Харків, 3-4 квітня 2012).
8. Науковий семінар викладачів та аспірантів кафедри філологічних дисциплін Інституту філології та соціальних комунікацій в рамках Днів науки Бердянського державного педагогічного університету (Бердянськ, 19 квітня 2012 р.). 9. ІІ Міжнародна наукова конференція молодих учених «Мова і соціум: етнокультурний аспект» (Бердянськ, 27-28 вересня 2012 р.).
Якименко
Олена Олександрівна
Вербалізація концептосфери ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА в дискурсі масової комунікації: когнітивний і прагматичний аспекти к. філол. наук, доц. Трифонов Р.А. Публікації:
1. Метафора “художня література – їжа” на літературних форумах / О. О. Якименко // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – 2010. – № 910. – Сер. : Філологія. – Вип. 60. Ч. І. – С. 174–179.
2. Блондинки і домогосподарки як стереотипи читача в інтернет-обговореннях художньої літератури / О. О. Якименко // Лінгвістичні дослідження : Зб. наук. праць ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 31. – С. 206–211.
3. Семантико-прагматичні особливості слова письменник як репрезентанта концепту / О. О. Якименко // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : Зб. наук. праць. – Кривий Ріг : КДПУ, 2011. – Вип. 6. Ч. 2. – С. 228–235.
4. Ядро концептосфери художня література в метамовній рефлексії (на матеріалі письменницьких інтерв’ю) / Р. А. Трифонов, О. О. Якименко // Вісник Запорізького національного університету : Зб. наук. праць. Філологічні науки. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – № 1. – С. 448–452.
5. Вірш і текст: синонімічність і диференціація лексем у комунікації про художню літературу / О. О. Якименко // Наукові записки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – Вип. 105 (1). – Сер. : Філологічні науки (мовознавство). – С. 233–237.
Участь у конференціях:
1. Міжнародна наукова конференція «Наукова спадщина О. О. Потебні в контексті розвитку європейської філологічної думки XIX–XXI ст. До 175-річчя від дня народження О. О. Потебні» (5–6 жовтня 2010 року, м. Харків).
2. V Міжнародна наукова конференція «Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах» (7–8 квітня 2011 року, м. Дніпропетровськ).
3. Всеукраїнська наукова конференція «Наукова спадщина професора Олійника Івана Степановича в сучасному контексті» (21–22 березня 2012 року, м. Запоріжжя).
4. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання» (29–30 березня 2012 року, м. Кіровоград).
Кальченко
Тетяна Юріївна
Функціонально-семантичні особливості прецедентних феноменів у поетичних текстах Ігоря Римарука та Василя Герасим’юка к. філол. наук, проф. Савченко Л.Г. Публікації:
1. Прецедентні вислови в ліриці І. Римарука: функціонально-семантичний аспект // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - № 1014. – Серія «Філологія». – Харків, 2012. – С. 35 – 39.
2. Образ Берестечка в ліриці І. Римарука як національно-прецедентний феномен // Слов’янський збірник. – № 17. – Одеса, 2012.
Пустовалова
Віра Іванівна
Лінгвокультурні коди гри в українській масовій комунікації к. філол. наук, доц. Трифонов Р.А. Публікації:
1. Лексеми піжмурки і хованки як знаки вторинної номінації в мас-медіа // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. ІІ Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених. ? К., 2012. ? С. 379–382.
2. Шаховий лінгвокультурний субкод у сучасному медіатексті // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. — 2012. — Серія «Філологія». — Вип. 65. — С. 80—86.
Участь у конференціях:
1. ІІ Всеукраїнський лінгвістичний форум молодих учених (24–26 квітня 2012 року, м. Київ).
2. Міжнародна наукова конференція «XІІ Кирило-Мефодіївські читання», присвячена 200-річчю від дня народження академіка І. І. Срезнєвського (Харків, 24-25 травня 2012 р.).
Алєксєєва
Олена Олександрівна
Синтаксична організація повістей і оповідань М. Вінграновського к. філол. наук, доц. Калашник Ю.І. Публікації:
1. Проблема тексту та актуальні питання його дослідження в сучасному мовознавстві // Вісник Харк. ун-ту. — № 1014. — Вип. 65. — Серія Філологія. — Х., 2012. — С. 69—73.
2. Синтаксична організація та функції повторів у мові малої прози Миколи Вінграновського // Слов’янський збірник. — Вип. 17. — Ч. 2. — Одеса, 2012. — С. 268—273.
Участь у конференціях:
1. І Міжнародна конференція «Нова лінгвістична парадигма: теоретичні і прикладні аспекти» (25-26 жовтня 2012 року, м. Одеса).
2. Науково-теоретичний семінар кафедри прикладної лінгвістики гуманітарного факультету Національного аерокосмічного університету «ХАІ» ім. М. Є. Жуковського
Борисова
Олеся Едуардівна
Категорія оцінки в арготичних системах української мови (типи і способи номінації) д. філол. наук, проф. Нелюба А.М. Публікації:
1. Арґо в українській мові: стан і перспективи досліджень / О.Е. Борисова // Вісн. Запор. нац. ун-ту / ред. кол.: Білоусенко П.І. (гол. ред.) [та ін.]. — Запоріжжя, 2012. — № 1: Філол. науки. — С. 77—81.
Участь у конференціях:
Всеукраїнська наукова конференція “Наукова спадщина професора Олійника Івана Степановича у сучасному контексті” (Запоріжжя, 21—22 березня 2012 року)
Дюкар
Катерина Валеріївна
Оказіоналізми в поетичному ідіостилі В. Голобородька, Т. Мельничука, С. Сапеляка (структурно-семантичний і функційний аспекти) к. філол. наук, доц. Пономаренко В.Д. Публікації:
1.Інноваційні одиниці : оказіоналізми чи потенціалізми? / К. В. Дюкар // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В. Н. Каразiна. — 2012. — № 1014. Сер. : Філологія. — Вип. 65. — С. 10—15.
Новікова
Євгенія Борисівна
Інноваційні семантико-словотвірні процеси у похідних прикметниках сучасної української мови к. філол. наук, доц. Пономаренко В.Д. Публікації:
1. Вивчення семантико-словотвірних інновацій як запорука виховання освіченої людини / Є.Б. Новікова // Сучасні аспекти виховання студентської молоді : Міжнародна наук.-практ. конф. (Харків, 5-6 квітня 2012 р.). – Х. : ХНАМГ, 2012. – С.139-140.
2. Новикова Е.Б. Лексико-словообразовательные инновации в современном украинском языке / Е.Б. Новикова // Язык и межкультурная коммуникация: Сборник статей VI международной научно-практической конференции. – Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2012. – С.94-98.
Участь у конференціях:
1. Семінар молодих науковців кафедри іноземних мов №2 ХНАДУ (23 березня 2012 р.);
2. 76-а науково-методична конференція Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (9-13 квітня 2012 р.) з доповіддю «Інноваційні семантико-словотвірні процеси у сучасній українській мові»;
3. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні аспекти виховання студентської молоді» (Харківська національна академія міського господарства, 5-6 квітня 2012 р.) з доповіддю «Вивчення семантико-словотвірних інновацій як запорука виховання освіченої людини»;
4. VI міжнародна науково-практична конференція «Язык и межкультурная коммуникация» у м. Астрахань (2-3 травня 2012 р.) з доповіддю «Лексико-словообразовательные инновации в современном украинском языке»
5. Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів, молодих учених «Молодежь и научно-технический прогресс» у м. Губкін (12 квітня 2012 р.);
6. Науково-практичний семінар Харківського національного університету будівництва та архітектури «Сучасні методи та проблеми викладання в технічному університеті» (7 березня 2012 р.);
7. Міжнародний науково-практичний семінар аспірантів та молодих вчених БДТУ ім.Шухова у м. Бєлгород (6 квітня 2012 р.) з доповіддю «Innovative Semantic-Word-Formation Processes in Ukrainian Derived Adjectives»;
8. Міжнародний конкурс науково-практичних досліджень БДТУ ім. Шухова у м. Бєлгород (квітень 2012 р.) з темою «Innovative semantic-word-formation processes in Ukrainian relative adjectives».
Нестеренко
Анастасія Костянтинівна
Функціонально-семантичні та словотвірні вияви кількісної ознаки в прикметниках української мови к. філол. наук, доц. Пономаренко В.Д. Публікації:
1. Прикметники безвідносного ступенювання: проблема класифікації / А. К. Нестеренко // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Сер. : Філологія. — 2012. — № 1014. — Вип. 65. — С. 116–121.
Кафедра історії української літератури
Лукавенко
Вікторія Олександрівна
Художня антропологія прози М. Хвильового: герой як феномен культури д. філол. наук., проф. Безхутрий Ю.М. Брала участь у конференції «Харківський період» 20-30-их років ХХ ст. в історії української літератури: ідеї, стилі, жанри» (4-5 жовтня 2011 р., м. Харків)
Гутнікова
Тетяна Юріївна
Український постмодерністський роман 90-их рр. ХХ ст.: концепція світу та людини д. філол. наук., проф. Безхутрий Ю.М. Брала участь у конференції «Крихти буття: література і практики повсякденності» (м. Бердянськ, 22–23 вересня 2011 р.)
Тимошенко
Тетяна Сергіївна
Місто в художньому відображенні української прози 20-х років ХХ століття: ідейно-філософські й естетичні параметри д. філол. наук., проф. Безхутрий Ю. М. Брала участь у конференціях: ІХ Всеукраїнська наукова конференція «Слобожанщина: літературний вимір» (м. Луганськ, 18 лютого 2011).
Всеукраїнська наукова конференція «Творчість В. Підмогильного на тлі Розстріляного відродження» (м. Дніпропетровськ, 17–18 лютого 2011 р.).
Ларін
Юрій Валерійович
«Книга о вірі єдиной» Захарії Копистенського в контексті ранньої барокової прози д. філол. наук, проф. Ісіченко Ю.А. Брав участь у конференціях: «Крихти буття: література і практики повсякденності» (м. Бердянськ, 22–23 вересня 2011 р.)
Підсумкова наукова конференція аспірантів філологічного факультету (Харків, 28 березня 2012 р.).
Дудка
Алла Миколаївна
Картина світу в інтерпретації В. Винниченка-драматурга: константи й трансформації к. філол. наук, доц. Матвєєва Т.С. Брала участь у конференціях:
Всеукраїнська науково-практична конференція «Художня література і екзистенціальна філософія» (Переяслав-Хмельницький, 14–15 квітня 2011 р.) ;
Міжнародна наукова конференція «Українська література в загальноєвропейському контексті» (м. Ужгород, травень 2011 р.);
Всеукраїнська наукова конференція "Харківський період" 20–30 років ХХ ст. в історії української літератури: ідеї, стилі, жанри" (м. Харків, 4–5 жовтня 2011 р.)
Міжнародна наукова конференція "Крихти буття: література і практики повсякдення" (м. Бердянськ, 22–23 вересня 2011 р.)
Суховєєнко
Катерина Вікторівна
П’єси Є. Плужника в контексті української драматургії 20–30-их років ХХ ст. д. філол. наук. проф. Борзенко О.І.
Хащина
Марія Сергіївна
Драматична поема В. Барки "Кавказ": жанрові особливості та змістова поліфонія к. філол. наук, доц. Сподарець М.П. Публікації: Хащина М.С. Драматична поема В. Барки "Кавказ": погляд письменника на походження комунізму / М.С. Хащина // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2011. – №. 19 (230). – С. 48–53.
Наумова
Олена Олександрівна
Ігровий чинник романістики В. Петрова-Домонтовича д. філол. наук. проф. Борзенко О.І.
Сироватська
Марина Ігорівна
Поетика драматургії Єлисея Карпенка к. філол. наук, доц. Кремінська І.М. Брала участь у конференціях:
Х Всеукраїнська наукова конференція "Слобожанщина: літературний вимір" (м. Луганськ, 24 лютого 2012 р.),
Всеукраїнська наукова конференція "Літературний процес: структурно-семіотичні площини" (м. Київ, 6–7 квітня 2012 р.).
Азовцева
Софія Володимирівна
Євангельські оповідання в бароковому проповідницькому дискурсі («Вінець Христов» Антонія Радивиловського) к. філол. наук, доц. Матушек О.Ю. Брала участь у науково-практичній конференції «Сучасне українознавство: здобутки і перспективи» (м. Київ, 22 березня 2012 р.)
Кафедра російської мови
Кардашова
Елена Владимировна
Языковая личность в проекциях обыденного дискурса к. філол. наук, доц. Савченко Л. Р.
Страшнюк
Йолиана Сергеевна
Специфика русского языкового сознания в условиях лингво-культурной интерференции к. філол. наук, доц. Педченко Л. В. Публікації та участь у конференціях
Кафедра історії російської літератури
Молчанова
Олена Володимирівна
Жанрова система малої прози Ф. Сологуба д. філол. наук, проф. Московкіна І.І.
Маханьков
Євген Анатолійович
Мала проза Гайто Газданова: поетика мотивных комплексів к. філол. наук, доц. Євстаф’єва Н. П.
Звєгинцова
Марія Едуардівна
Лірика О. Сєдакової: система мотивів, міфопоетика, інтертекст к. філол. наук, доц. Бабай П.М. Приймала участь у конференціях:
1. Научная конференция аспирантов и молодых ученых к 80-летию ИМЛИ РАН «Символы и мифы в литературе и фольклоре» (Москва, 29-30 марта 2012 г.).
2. XIV міжнародна конференція з актуальних проблем семантичних досліджень «Художній текст у різних наукових парадигмах (на матеріалі української і російської мов)» (Харків, 3-4 квітня 2012).
Гребенщикова
Олександра Генадіївна
Поетика візуальності в російській прозі 1920–1930 років д. філол. наук, проф. Шеховцова Т.А. Приймала участь у Підсумковій конференції аспірантів та здобувачів філологічного факультету 28 березня 2012.
Капінус
Тетяна Леонидівна
Критична проза Андрія Білого 1902-1905-х років: естетика і поетика д. філол. наук, проф. Лагунов О.І. Приймала участь у :
Сімнадцятих Міжнародних читаннях молодих вчених пам’яті Л. Я. Лівшиця (м. Харків, 28–29 лютого 2012 р.).
Підсумковій конференції аспірантів та здобувачів філологічного факультету 28 березня 2012 р.
Кафедра історії зарубіжної літератури і класичної філології
Дюрба
Діна Вікторівна
Метафори простору і дороги в романістиці Дж. Керуака к. філол. наук, доц. Краснящих А.П. Стаття: «Образ маргінала в романі Дж. Керуака “На дорозі”» // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, серія «Філологія»
Танатаров
Петро Володимирович
Античні мотиви в поетиці Т. С. Еліота к. філол. наук, доц. Краснящих А.П.
Сунгурова
Олена Юріївна
„Авіньйонський квінтет” Л. Даррелла: дискурс та композиція к. філол. наук, доц. Краснящих А.П.
Шаронова
Анна Володимирівна
Творчість Зігфріда Ленца: проблематика та поетика к. філол. наук, доц. Рожина О.Д. Публікації
Кулікова
Інні Іванівна
Людина в просторово-часових вимірах англомовної антиутопії II половини XX століття к. філол. наук, доц. Жаданов Ю.А. Публікації
Литовская
Александра Вениаминовна
Комедії Арістофана і становлення європейської комедійної традиції к. філол. наук, доц. Жаданов Ю.А. Публікації та участь у конференціях
Проскурова
Марина Александровна
Поетика комічного у творчості П. Буля д. філол. наук, проф. Міхільов О.Д.
Дерев’янченко
Наталя Володимирівна
Романна творчість Мішеля Уельбека: поетика і проблемно-смислова специфіка д. філол. наук, проф. Міхільов О.Д. Публікації
Лєбєдь
Юлія Федорівна
Поетика комічного у творчості Е. Ажара д. філол. наук, проф. Міхільов О.Д.
Істоміна
Оксана Миколаївна
Комічне у Данцизькій трилогії Ґюнтера Ґрасса к. філол. наук, доц. Рожина О.Д. Публікації та участь у конференціях
Кафедра журналістики
Блажеєвська
Юлія Миколаївна
Проблема національного характеру в публіцистиці Ю. Липи та М. Шлемкевича к. філол. наук, доц. Лаврик О.В. Публікації
Драчова
Олександра Павлівна
Семіотика кіно у сучасній українській екранній публіцистиці д. філол. наук, проф. Михайлин І.Л. Публікації та участь у конференціях