Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Офіційний сайт)

Порядок рецензування статей у фаховому виданні

«Вісник Харківського національного університету

імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія»

 

 1. Всі наукові статті, що надійшли до редакції «Вісника» і відповідають його тематиці та вимогам, проходять через інститут рецензування.
 2. Форми рецензування статей: зовнішня (рецензування рукописів статей доктором або кандидатом наук, який є провідним спеціалістом у відповідній галузі науки), та внутрішня (рецензування рукописів статей членами редакційної колегії). Рецензування проводиться за принципами single-blind peer review (одностороннє «сліпе» рецензування – рецензент знає про автора, автор – ні) або double-blind peer review (двостороннє «сліпе» рецензування – автор і рецензент не знають один про одного). Зовнішнярецензіязасвідчуєтьсяв порядку, установленому в установі, де працює рецензент. Рецензія повинна бути підписана рецензентом з розшифровкою посади, науковогоступеня і вченогозвання.
 3. Стаття реєструється у редакції «Вісника» із зазначенням дати отримання, назви, Ф.І.Б. автора (авторів), місця роботи.
 4. Відповідальний секретар протягом 7 днів повідомляє авторів про одержання статті.
 5. Відповідальний секретар визначає відповідність статті профілю журналу та вимогам до оформлення, що розміщені на сайті «Вісника» (http://www-philology.univer.kharkov.ua/nauka/Visnyk_Philology.html). У разі невідповідності стаття до подальшого розгляду не допускається.
 6. Відповідальний редактор направляє статтю на внутрішнє рецензування члену редакційної колегії, що має найбільш близьку до теми статті наукову спеціалізацію.
 7. Строки рецензування не повинні перевищувати чотирьох тижнів із дня отримання.
 8. У внутрішній рецензії повинні бути висвітлені наступні питання:

-          оцінка особистого внеску автора статті в рішення даної проблеми;

 1. Рецензент приймає рішення про доцільність публікації, про необхідність доопрацювання рукопису, або про недоцільність публікації. Рецензія повинна бути підписана рецензентом з розшифровкою посади, науковогоступеня і вченогозвання.
 2. Рецензенти повідомляються про те, що надіслані їм рукописи є приватною власністю авторів і відносяться до відомостей, що не підлягають розголошенню. Рецензентам забороняється робити копії статей для своїх потреб.
 3. При необхідності доопрацювання стаття направляється автору з пропозицією врахувати зауваження рецензента. У випадку відхилення статті від публікації редакція направляє авторові мотивовану відмову.
 4. Рукописи, допрацьовані автором, повторно направляються на рецензування того ж рецензента, який робив критичні зауваження, чи іншому на розсуд відповідального редактора.
 5. Рукописи, автори яких не усунули конструктивні зауваження рецензента або аргументовано не спростовують їх, до публікації не приймаються.
 6. Остаточне рішення про можливість і доцільність публікації приймається відповідальним редактором (або, за його дорученням,– членом редакційної колегії), а при необхідності – засіданням редакційної колегії в цілому.
 7. Згідно із положеннями про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових та навчальних роботах працівників і здобувачів вищої освіти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, перед поданням «Вісника» на розгляд ученої ради факультету редакційна колегія перевіряє прийняті до опублікування статті на відсутність академічного плагіату, про що складається довідка, яку підписує відповідальний редактор видання. Перевірка здійснюється за допомогою Антиплагіатної інтернет-системи Strikeplagiarism.com (власність компанії Plagiat.pl).