Сердега Руслан Леонідович


доцент  кафедри української мови Сердега Р.Л.

Сердега Руслан Леонідович, кандидат філологічних наук, доцент.


Народився 26 грудня 1977 р. в м. Харків.


Середню освіту здобув у Солоницівській загально­освітній школі № 1.


З 1995 р. по 2000 р. навчався в Харківському національному університеті імені В. Н. Кара­зіна. Отримавши вищу освіту, з 2000 р. по 2001 р. працював учителем української мови та літератури в Солоницівській загальноосвітній школі № 1. Одночасно працював за сумісництвом викладачем кафедри української мови філологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. З 2001 по 2004 роки був аспірантом цієї ж кафедри.


З жовтня 2004 року Сердега Р. Л. працює на посаді викладача кафедри української мови філологічного факультету ХНУ імені В. Н. Ка­ра­зі­на. У 2005 р. успішно захистив кандидатську дисертацію „Лексика традиційного господарювання в говорах Центральної Слобожанщини”.


У 2007 році Сердега Р. Л. був обраний за конкурсом на посаду старшого викладача кафедри української мови. З 2012 року доцент цієї кафедри.


Предметом наукових зацікавлень є питання дослідження діалектної лексики, лінгвістичний і лінгвокультурологічний аналіз українських повір’їв, виражених реченням


Контактна інформація: e-mail: ruslan.serdega@ukr.net


Список наукових і методичних праць


Монографія


Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук

Статті

Навчально-методичні посібники

Словники


Анотації до курсів

Українська діалектологія

108 год., 4-й семестр, 2-й курс

Курс української діалектології передбачає дати студентам знання про основні діалекти та говори української мови, окреслити фонетичні, лексичні та морфологічні особливості цих говорів. Українська діалектологія пов’язана з такими дисциплінами, як «Сучасна українська літературна мова», «Історична граматика», «Історія української літератури» тощо.


Сучасна українська літературна мова (Лексикологія)

126 год., 1-й семестр, 1-й курс

Курс «Сучасна українська літературна мова» є складовою частиною програми підготовки бакалавра з напряму «Філологія». Завданням цього курсу є подати основні відомості про лексико-семантичну систему сучасної української літературної мови, її фразеологію, а також про тенденції, що спостерігаються у їх функціонуванні на сучасному зрізі; дати уявлення про типи словників, ознайомити студентів з найвідомішими давніми та сучасними словниками; виробляти у студентів уміння та навички послуговуватися цим рівнем мови при підготовці журналістських матеріалів різних жанрів.


Сучасна українська літературна мова (Фонетика)

122 год., 2-й семестр, 1-й курс

Завданням цього курсу є надання знань про фонетичну будову української мови та тенденції у її функціонуванні на сучасному зрізі, а також вироблення у студентів умінь і навичок послуговуватися цими рівнями мови при підготовці журналістських матеріалів різних жанрів. На основі теоретичних знань майбутні редактори, журналісти повинні оволодіти фонетичними засобами української мови, засвоїти основи техніки правильної вимови, навчитися орфоепічним нормам, підвищити виразність усного та писемного мовлення тощо.


Науковий семінар „Українська діалектна лексика в лінгвістичному та лінгвокультурологічному вимірах”

5-6, 7-8 семестр, 3-й, 4-й курси

Семінар має розширити уявлення студентів про територіальні діалекти, про різні форми існування загальнонародної мови — літературну мову й говіркове мовлення, лексико-семантичну і фразеологічну системи українських говорів, ознайомити їх з основними методами і прийомами збирання діалектних лексичних матеріалів, методами дослідження говіркової лексики; збагатити знання студентів про матеріальну й духовну культуру Слобожанщини, показати взаємозв’язок і взаємодію культури і мови у їх безпосередньому функціонуванні.