Муромцев Ігор Вікторович


Професор кафедри української мови Муромцев І.В.

Ігор Вікторович Муромцев – професор кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, кандидат філологічних наук, член факультетської спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. Член Міської ономастичної комісії та Всеукраїнської ономастичної ради.


І. В. Муромцев народився 30 жовтня 1934 р. у м. Харкові в родині архітектора. У 1952–1957 роках навчався на філологічному факультеті Харківського університету. Закінчивши університет, працював учителем української мови та літератури в середній школі № 30 м. Харкова. Далі навчався в аспірантурі при Інституті мовознавства імені О. О. Потебні АН України, розробляючи проблеми топоніміки. Результати цього дослідження було викладено в монографії «Словотворчі типи гідронімів (басейн Сіверського Дінця» (1966) та кандидатській дисертації «Семантико-структурні типи гідронімів басейну р. Сіверського Дінця», успішно захищеній у березні 1968 року. Повернувшись працювати на кафедру української мови в альма-матер, Ігор Вікторович викладає численні базові курси (лексикографія, фонетика, історична граматика української мови), спецкурси зі словотвору та ономастики, веде науковий семінар, керує магістерськими роботами. Підготував 9 кандидатів філологічних наук зі спеціальності «українська мова». Обіймав посаду заступника завідувача кафедри, був заступником і головою методичної комісії філологічного факультету, членом факультетської Державної екзаменаційної комісії, головою ДЕК Донецького університету.


Перебуваючи завжди в руслі актуальних лінгвістичних проблем, І. В. Муромцев розробляє питання ономастики: «Семантико-структурні типи гідронімів басейну р. Сіверського Дінця» (1968); «Із спостережень над мікрогідронімією Донецької та Луганської областей» (1965); словотвору: «Морфеміка і словотвір сучасної української мови» (1980); лінгвостилістики: «Коннотація власних назв у художньому тексті» (1992), «Г. Ф. Квітка-Основ’яненко – мініатюрист (лінгвостилістичний аспект)» (у співавторстві, 2003); історії української літературної мови: «Г. Ф. Квітка-Основ’яненко в історії української літературної мови» (у співавторстві, 1978), «Роль прози Юрія Федьковича в становленні української літературної мови на Буковині (60–70 рр. ХІХ ст.)» (у співавторстві, 2008); термінології: «Шляхи творення української термінології в концепції і практиці М. П. Драгоманова» (у співавторстві, 1992), «Роль І. Огієнка у становленні й розвитку української загальнонаукової та лінгвістичної термінології» (1992), «Про умови та межі використання кальок у науковій термінології» (у співавторстві, 1993), «Про роль лінгвістів у процесі українського термінотворення» (1994); номінації: «Енантіосемія як спосіб номінації в сучасній українській мові» (1992); соціолінгвістики: «Українська мова у Харкові 90-х рр. ХХ ст. (стан і статус)» (у співавторстві, 1996), «Конотована ономастика у творах Івана Багряного (соціолінгвістичний аспект)» (у співавторстві, 2006); укладає та рецензує науково-методичні видання: «Контрольні завдання з сучасної української літературної мови та методичні вказівки до курсу для студентів-заочників філологічного факультету університету. Прислівник. Прийменник. Сполучник. Частка. Вигук» (у співавторстві, 1983), «Лабораторні роботи з сучасної української мови (фонетика, орфоепія) для студентів I курсу філологічного факультету» (у співавторстві, 1989) та ін.


І. В. Муромцев плідно працює і в галузі лексикографії як упорядник та науковий редактор словників різного типу: «Словник мови творів Г. Квітки-Основ’яненка: в 3 т.» (у співавторстві, 1978–1980), «Тлумачний словник української мови» (у співавторстві, 2002, 2005), «Термінологічний словник з юридичної психології (україно-російсько-англійсько-французько-іспанський)» (у співавторстві, 2008), «Тлумачний словник сучасної української мови: Загальновживана лексика (у співавторстві, 2009)», «Тлумачний словник сучасної української мови: Фахова лексика» (у співавторстві, 2009). Автор низки статей в енциклопедії «Українська мова» (2000, 2004, 2007).Наукові праці І. В. Муромцева

Статті

Навчальні та методичні посібники

Редагування наукових видань

Наукові праці І. В. Муромцева

Дисертація

Монографія

Словники