Московкіна Ірина Іванівна
доктор філологічних наук, професор


Завідувач кафедри історії російської літератури проф. І.І. Московкіна

Народилася 14 серпня 1951 р. в с. Палванташ Мархаматського р-ну Андижанської обл. Узбекістану. Закінчила філологічний факультет Харківського державного університету (1973 р.) та аспірантуру при кафедрі історії російської літератури ХДУ (1980 р.). Кандидатську дисертацію на тему „Поэтика Гаршина и развитие малой эпической формы в русской литературе конца ХIХ века (структура и типология жанров)”захистила у 1980 р., а докторську дисертацію „Поэтика прозы Леонида Андреева. Жанровая система и художественный метод” – у 1994 р.

У Харківському університеті. працює з 1973 р., послідовно обіймаючи посади ст. лаборанта (1973–1977), викладача (1980–1984), доцента (1984–1995), професора (1995–1999), завідувача кафедри історії російської літератури (з 1999 по теп. час).

Науковий напрям –літературознавство. Сфера наукових інтересів пов’язана з прозою “срібного віку” російської літератури. Головними науковими результатами є з’ясування специфіки поетики та жанровї системи Л. Андрєєва в контексті російської та світової літератури (реалізму, символізму, експресіонізму, екзистенціалізму, літератури абсурду та т.і.). Це дозволило надати нову інтерпретацію його відомих творів 1898–1911 рр. та вперше схарактеризувати його прозу 1911–1919 рр. Відкрито новий напрям у дослідженні творчості Л. Андрєєва як перехідного не від реалізму до модернізму, а від модернізму до постмодернізму початку ХХ ст.

У 1994 – 2005 рр. була членом Спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських дисертацій при Харківському педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди та при Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна, а з 2004 р. – заступник голови Спеціалізованої вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (К 64.051.07). Протягом багатьох років – член редколегії „Вісника Харківського університету”(серії „Філологія”).

Має понад 80 наукових публікацій, у тому числі 2 монографії, 2 навчальних посібника з грифом Міністерства освіти, 3 навчальних посібника. Під керівництвом І.І. Московкіної захищено 9 кандидатських дисертацій.


Основні наукові праці: