Чекарева Євгенія Сергіївна
кандидат філологічних наук, доцент
завідувач кафедри


доцент кафедри зарубіжної літератури і класичної філології Є. С. Чекарева

Закінчила Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна за спеціальністю «Класична філологія» у 2000 р. Педагогічну діяльність розпочала після закінчення університету на кафедрі історії зарубіжної літератури і класичної філології на посадах викладача (2000-2004), старшого викладача (2004-2006), доцента (2006 – 2013), завідувача кафедри (2013 – теперішній час).

У 2004 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.15 – «загальне мовознавство» на тему «Прийменники просторової семантики у грецькій мові».

Напрям наукової роботи – мовознавство, класична філологія, лексико-семантична система давньогрецької та латинської мов. Основні наукові праці пов’язані з вивченням лексичного поля простору й часу на матеріалі давньогрецької мови в контексті становлення й розвитку сучасної парадигми наукового знання, вивчення мовних явищ у їх взаємозв’язку з когнітивною й комунікативною діяльністю людини.

Читає курси «Грецька мова і автори», «Історія грецької мови», «Латинська мова», спецкурс «Елліністична поезія», веде науковий семінар «Категорії простору і часу в лексико-семантичній системі грецької та латинської мов», керує роботами бакалаврів, магістрів.

Автор біля 30 наукових публікацій, у тому числі навчального посібника, методичних вказівок.


Публікації