Кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент Філон Микола Іванович.

На кафедрі працюють професори Боярова Людмила Георгіївна, Калашник Володимир Семенович, Нелюба Анатолій Миколайович,; доценти Геращенко Ольга Миколаївна, Губарева Галина Анатоліївна, Калашник Юлія Іванівна, Коротич Катерина Володимирівна, Кохан Юрій Іванович, Кудряшова Марина Володимирівна, Літвінова Інна Миколаївна, Пономаренко Валентина Дмитрівна, Сердега Руслан Леонідович, Тесленко Оксана Валеріївна, Трифонов Роман Анатолійович, Хомік Олена Євгеніївна; старші викладачі Дудка Олена Олександрівна, Уманцева Надія Федорівна, викладачі Гурова Оксана Модестівна, Ляхова Оксана Володимирівна, Бутко Софія Григорівна, старший лаборант Ларіна Тетяна Валентинівна. Доцент кафедри Геращенко Ольга Миколаївна викладає в Університеті Костянтина Філософа (Словаччина, м. Нітра).

Історія кафедри як університетського науково-педагогічного підрозділу розпочинається з 1921 року, коли при Інституті народної освіти, в який було реорганізовано Харківський університет, була створена науково-дослідна кафедра мовознавства імені О.О. Потебні. Кафедра мала кілька секцій, у тому числі української мови. Секцією української мови керував вихованець Харківського університету професор Синявський Олексій Наумович (1887–1937). На цій посаді його змінив у 1928 році відомий славіст Німчинов Кость Тихонович (1899–1936), теж вихованець університету, учень О.Н. Синявського. З 1938 року обов’язки керівника на той час уже кафедри української мови виконував декан філологічного факультету доцент Міняйло Лук’ян Дмитрович (1899–1938). 1939 року кафедри російської та української мови були об’єднані в одну кафедру – російського та українського мовознавства. Очолював її з цього часу і до початку війни академік Булаховський Леонід Арсенійович. У перші воєнні роки в Харкові на чолі кафедри був учень Л.А. Булаховського, нині широко знаний у світі філолог Шевельов Юрій Володимирович, а з 1943 по 1946 рік обов’язки керівника університетської кафедри української мови виконував визначний мовознавець Наконечний Микола Федорович. З 1946 до 1975 року кафедру української мови очолював відомий історик мови професор Медведєв Федір Пилипович. Протягом 1975–1986 років завідувачем кафедри української мови був доцент Авксентьєв Леонід Григорович (1990 року йому надано вчене звання професора). З 1986 по 2012 завідувачем кафедри був проф. Калашник Володимир Семенович.

Науково-педагогічна діяльність кафедри української мови ґрунтується на багатих традиціях українознавчих студій в Харківському університеті, започаткованих А.Л. Метлинським (1814–1870), П.П.Г улаком-Артемовським (1790–1869), П.П. Білецьким-Носенком (1774–1856). Особливо плідними виявились наукові ідеї основоположника Харківської лінгвістичної школи О.О. Потебні (1835–1891), на розвиток яких головним чином і спрямовується діяльність науковців кафедри протягом усієї історії її існування. До здобутків кафедри (і ширше – українського мовознавства) тією чи іншою мірою причетні, крім згаданих, такі вчені, як І.К. Білодід, З.М. Веселовська, А.С. Колодяжний, Л.А. Лисиченко, Г.Т. Солонська, В.Д. Ужченко. Кафедра української мови на сьогодні має потужний науковий потенціал і є одним із визнаних фахівцями науково-дослідних колективів відповідної галузі в Україні.

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує курси сучасної української мови та її історії, діалектології, стилістики, старослов'янської мови, польської мови, а також спецкурси з актуальних проблем сучасного мовознавства. Науковці кафедри ведуть на основі досліджуваної ними проблематики семінари для студентів ІІІ і IV років навчання. Відповідні дисципліни, згідно з навчальними планами, читаються на всіх відділеннях філологічного факультету. Викладачі кафедри забезпечують спеціалізації «Польська мова», «Хорватська мова», «Українська мова як іноземна».

До найважливіших наукових досягнень колективу кафедри слід віднести видання тритомного «Словника мови творів Г. Квітки-Основ’яненка» (Харків, 1978–1979; керівник авторського колективу доцент Л.В. Венєвцева (1930–2004)), участь у підготовці матеріалів до Загальнослов’янського лінгвістичного та Лексичного атласу української мови. Загальна проблема науково-дослідної роботи кафедри: «Аналіз системи рівнів української мови XVII–ХXІ ст.» У межах цієї проблеми ведуться дослідження з історичної та порівняльної лексикології (проф. Муромцев І.В., доц. Геращенко О.М., к.ф.н. Тростинська Р.І.), фразеології (доц. Кохан Ю.І.), термінознавства (проф. Боярова Л.Г.), словотвору (проф. Муромцев І.В., проф. Нелюба А.М., доц. Пономаренко В.Д.), акцентології (ст. викл. Дудка О.О.), мови художньої літератури та фольклору, мовної картини світу (проф. Калашник В.С., проф. Савченко Л.Г., доц. Губарева Г.А., доц. Літвінова І.М., доц. Калашник Ю.І., доц. Кудряшова М.В., доц. Філон М.І.), діалектології (доц. Сагаровський А.А., доц. Сердега Р.Л.), історії літературної мови та історії мовознавства (проф. Калашник В.С., доц. Трифонов Р.А., ст. викл. Дудка О.О.), комунікативної лінгвістики (доц. Коротич К.В.). Значну увагу вчені кафедри приділяють питанням методики навчання української мови в середній і вищій школі (доц. Тесленко О.В., доц. Коротич К.В., ст. викл. Дудка О.О.). Проф. Свашенко А.О. (1937—2006) є автором та співавтором багатьох підручників і навчальних посібників для початкової школи. На кафедрі було створено один із перших самовчителів української мови на російськомовній основі (проф. Калашник В.С., проф. Свашенко А.О.). Посібник витримав три видання (1990—1993 рр.) і є популярним досі. За останні роки члени кафедри створили чимало словників (проф. Калашник В.С., проф. Свашенко А.О., проф. Юрченко О.С., проф. Боярова Л.Г., доц. Венєвцева Л.В., проф. Савченко Л.Г., доц. Філон М.І., ст. викл. Дудка О.О.). Лексикографічні праці останнього часу вийшли за редакцією таких науковців кафедри, як проф. Калашник В.С., проф. Муромцев І.В., проф. Свашенко А.О., проф. Савченко Л.Г. Найновіші словники в доробку кафедри — «Тлумачний словник української мови» за ред. проф. В.С. Калашника (2-ге вид., перероб. і доп. — Х. : Прапор, 2005), «Російсько-український словник з радіотехніки, радіоелектроніки та радіофізики» за ред. проф. В.С. Калашника та проф. М.Т. Черпака (К. : Наук. думка, 2006), «Термінологічний словник із юридичної психології (українсько-російсько-англійсько-французько-іспанський)» (проф. І.В. Муромцев у співавторстві, Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008), серія словників за ред. А.М. Нелюби: «Лексико-словотвірні інновації. 2004—2006» (Х. : Майдан, 2007), «Лексико-словотвірні інновації (2007)» (Х. : ХІФТ, 2009), «Лексико-словотвірні інновації (2008—2009)» (Х. : ХІФТ, 2010), «Лексико-словотвірні інновації (2010—2011)» (Х. : ХІФТ, 2012), «Тлумачний словник сучасної української мови: Загальновживана лексика: Близько 60 000 слів» за заг. ред. проф. В.С. Калашника (Х. : ФОП Співак Т. К., 2009) та «Тлумачний словник сучасної української мови: Фахова лексика: Близько 20 000 слів» за заг. ред. проф. В.С. Калашника (Х. : ФОП Співак Т. К., 2009), «Українська мова: енциклопедія» за ред. І. В. Муромцева (К. : Майстер-клас, 2011), «Матеріали до Діалектного словника Центральної Слобожанщини (Харківщини). Випуск 1. А — Об’ясняться» А.А. Сагаровського (Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011), «Словник дитячого мовлення Центральної Слобожанщини (Харківщини)» аспірантки кафедри української мови М. М. Асаули (за ред. А.А. Сагаровського, Х. : ХІФТ, 2011). Кафедра виступила ініціатором і була організатором багатьох наукових форумів, зокрема міжнародних наукових конференцій до 90-річчя та 100-річчя Юрія Шевельова, 100-річчя від дня народження Миколи Наконечного, 170-річчя від дня народження Олександра Потебні. На кафедрі діє аспірантура та докторантура. Помітно збільшилася останнім часом кількість захищених дисертацій.

Провідні науковці кафедри мають творчі контакти з українознавчими центрами за кордоном, беруть участь у наукових конференціях за межами України (Білорусь, Литва, Польща, Росія, США, Чехія).


Склад кафедри української мови 2009 р.

Інформація для студентівПлан роботи кафедриНауково-методична робота


Профорієнтаційна робота кафедри

Конкурс знавців української мови «Грамотій»

Завдання (2016)

Завдання (2015)

Завдання (2013)Власні сторінки викладачів кафедри: