Завідувач кафедри — Педченко Людмила Вадимівна, кандидат філологічних наук, доцент. На кафедрі працюють 14 викладачів, серед яких 3 професори та доктори наук, 9 доцентів та кандидатів наук, 3 старших викладачі без наукового ступеня.


Викладацький склад кафедри


 1. докт. ф. н. проф. Гулак Анатолій Тихонович
 2. канд. ф. н. доц. Карнаушенко Галина Нилівна
 3. ст. викл. Кравцова Людмила Олексіївна
 4. ст. викл. Маслій Олена Василівна
 5. канд. ф. н. доц. Маринчак Віктор Андрійович
 6. ст. викл. Нємцева Валентина Володимирівна
 7. канд. ф. н. доц. Педченко Людмила Вадимівна
 8. докт. ф. н. проф. Попов Сергій Леонідович
 9. канд. ф. н. доц. Савченко Людмила Ростиславівна
 10. канд. ф. н. доц.Смирнова Тетяна Миколаївна
 11. докт. ф. н. проф. Степанченко Іван Іванович
 12. канд. ф. н. доц. Фільчук Тетяна Федорівна
 13. канд. ф. н. доц. Чернцова Олена Вадимівна

Традиції кафедри щодо викладання та науково-дослідницької роботи сягають початку ХІХ толіття, коли був заснований Харківський імператорський університет, в якому існувало словесне відділення. У різні часи тут працювали такі відомі науковці, як І.І Срезнєвський, П.О. Лавровський, О.О. Потебня, Д.М. Овсянико-Куликовський, Б.М. Ляпунов, Г.А. Ільїнський, С.М. Кульбакіна та інші. У ХХ столітті історія кафедри російської мови безпосередньо пов’язана з науково-дослідною кафедрою Харківського інституту народної освіти ім. О.О. Потебні, утвореного внаслідок різних перетворень імператорського Харківського університету, а потім з кафедрою мовознавства відновленого Харківського державного університету. У 40-ві роки з неї відокремлюється кафедра російської мови. Нею керували, на ній працювали відомі славісти та русисти: Л.А. Булаховський, М.М. Баженов, О.М. Фінкель, В.П. Бесєдіна-Невзорова, Г.І. Шкляревський, а також їх вихованці, серед яких проф. Бикова Л.О., проф. Широкорад Є.Х., доц. Бойко Н.В., доц. Маринчак В.А., доц. Ткаченко Є.М., проф. Шевелєв В.М., доц. Савченко Л.Р., доц. Смирнова Т.М., доц. Карнаушенко Г.Н., доц. Чернцова О.В., доц. Педченко Л.В. та інші.


Кафедра здійснює підготовку філологів, учителів середніх шкіл, гімназій, ліцеїв зі спеціальності “російська мова”, забезпечуючи вивчення російської мови у синхронному та діахронічному аспектах. Цикл історичних дисциплін складають: старослов’янська мова та історія російської мови. “Сучасна російська мова” як дисципліна охоплює фонетику, лексику, морфеміку та словотвір, морфологію, синтаксис. Функціональні різновиди російської мови розглядаються у курсах: діалектологія, основи культури мовлення та стилістики. Зв’язки російської мови та її типологічні особливості вивчаються у курсах польської та болгарської мов. Ширше знайомство із слов’янськими мовами та іншими слов’янськими етносами, їхньою культурою та історією здійснюється у курсах “Вступ до слов’янської філології” і "Сучасна українська мова". Кафедра пропонує студентам спеціальні курси, тематика яких варіюється, але загальна їх спрямованість залишається актуальною: це або поглиблення окремих, складних тем загальних курсів, або ознайомлення з новими досягненнями в галузі вивчення російської мови, або історіографічні розвідки, пов’язані з розвитком наукової думки в Харківському національному університеті за 200 років його існування.


З 2004 року кафедра почала підготовку фахівців зі спеціальності “Видавнича справа та редагування”, у зв’язку з чим ведеться викладання таких дисциплін, як “Коректура тексту”, “Практична стилістика російської та української мов”, “Редагування (загальний курс)”, “Орфографія” та ін. Під керівництвом викладачів кафедри студенти проходять коректорську практику в провідних видавництвах міста.


Проблематика та напрямки наукових досліджень членів кафедри на сучасному етапі пов'язані із темою: “Російська мова як об’єкт порівняльно-історичного, лінгвокультурологічного, когнитивного та соціолінгвістичного дослідження”.


При кафедрі існує аспірантура. Підготовку до викладання російської мови у вузах, удосконалення в дослідницькій роботі при кафедрі здійснюють 8 аспірантів. Однією з форм керівництва дослідженнями аспірантів є науковий аспірантський семінар. Про успішне керівництво аспірантами, зокрема, свідчить захист 4 кандидатських дисертацій у 2004–2005 роках. Ще 2 дисертації представлені до захисту.


Результати наукової роботи співробітників кафедри відбиті в монографіях, багаточисленних статтях і доповідях на конференціях різних рівнів (Москва, Санкт-Петербург, Вороніж, Київ, Ялта, Житомир та ін.). Серед останніх видань: В.А. Маринчак “Интенциональное исследование ценностной семантики в художественном тексте» – Х.: Фолио, 2004. – 287 с.


Кафедра співпрацює із середніми школами (ЗОШ № 11, ЗОШ № 54, Протопопівська ЗОШ І–ІІІ ступенів), гімназіями й ліцеями (ліцей № 89), бере участь у підготовці та проведенні олімпіад та конкурсів з російської мови для школярів області.


Для середньої школи викладачі кафедри випустили ряд навчальних та навчально-методичних посібників: 555 упражнений по русскому языку/ Под ред. Л.А. Быковой. — М.: Издат-школа, 1997; Ткаченко Е.М. Современный русский язык. Пунктуация: правила, упражнения, диктанты. Часть І. Учебное пособие для студентов и учеников старших классов. — М.: Илекса, 2000. Шевелев В.М. Русская орфография. Томск, 1999. Шевелєв В.М., Шевелева Л.А. Русское правописание: Практикум. — Х.: Мир детства, 2000. Шевелєв В.М., Даценко В.М. Русский язык: сборник диктантов для 5-11 классов. — Х.: Мир детства, 2000 та інші.


Науковці кафедри постійно підтримують творчі контакти із вченими-русистами у Австрії, Болгарії, Польщі, Росії, Білорусі, КНР.


Склад кафедри російської мови 2008 р.

Власні сторінки викладачів кафедри:Профорієнтаційна робота кафедри

Фоторепортаж «ІV Областной конкурс знатоков русской словесности»

Лауреаты
Конкурса знатоков русской словесности
в номинации «Литературные чтения»

Содержание конкурсных заданий

 • Задания по русской литературе. 8 класс
 • Задания по русской литературе. 9 класс
 • Задания по русской литературе. 10 класс
 • Задания по русской литературе. 11 класс
 • Задания по русскому языку. 8 класс
 • Задания по русскому языку. 9 класс
 • Задания по русскому языку. 10 класс
 • Задания по русскому языку. 11 класс • Архів

  Объявления кафедри

  19.02.13

  Харьковский национальный университет имени В. Н. Ка­ра­зи­на совместно с издательством «Ранок» 16 марта 2013 года проводит IV Конкурс знатоков русской словесности для учащихся 8–11 классов.

  К участию в конкурсе приглашаются школьники, которые знают и любят русский язык и литературу.

  Див. ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ


  Памяти Ефросинии Фоминичны Широкорад: письмо любимому учителю  26 января 2011 ода на филологическом факультете ХНУ имени В. Н. Каразина состоялись научные чтения, посвященные 90-летнему юбилею профессора кафедры русского языка Георгия Ивановича Шкляревского (Подробно)  Коллектив филологического факультета Харь­ков­ского на­цио­наль­но­го университета им. В.Н. Ка­разина и ка­фед­ры русского языка с глу­бо­ким прискорбием сообщают о кончине профессора Ефросинии Фоминичны Широкорад (4.07.1928–8.12.2010)

  Ефросиния Фоминична пришла в Харьковский, тогда еще государственный им. Горького, уни­вер­ситет в 1948 году и не покидала его до по­след­него дня жизни. Ее уход стал полной неожиданностью для всех: накануне кончины Ефросиния Фоминична была на кафедре и в библиотеке, где занималась делами, свя­зан­ными с изданием «Историко-этимологического словаря русского языка». Этот словарь – итог ее многолетнего кропотливого научного труда.

  Жизнь Ефросинии Фоминичны связана с осо­бой миссией ревнителя и хранителя тради­ции – научной, педагогической, уни­вер­си­тет­ской. Как историк русского языка Ефросиния Фоминична приобщена к научной дея­тель­нос­ти, требующей предельной точности знания, четкости научных доказательств, обширного языкового материала. Ее личностные осо­бен­нос­ти и принципы жизни стали гарантией безусловного профессионализма в области исто­рического языкознания. Подвижничество, исключительное трудолюбие, добро­со­вест­ность как органические свойства личности Ефросинии Фоминичны предопределили и содержание ее жизни, которая всецело была наполнена педагогической и научной работой. Библиографический указатель ее трудов ( см. здесь), а также книга о ее персональном вкладе в лингвистическую науку – представляют разностороннюю деятельность не только историка языка, но и историка Харьковского национального университета. Благодаря трудам Ефросинии Фоминичны собраны и сохранены свидетельства о научной деятельности многих ученых, чья жизнь в той иной степени была связана с нашим университетом. Центральное место в этом ряду принадлежит А. А. Потебне, творчеству ко­то­рого посвящены многие ее публикации.

  Педагогическая деятельность Ефросинии Фо­ми­нич­ны освещена любовью и преданностью ее учеников, которые входили в ценностное пространство ее жизни раз и навсегда.

  Очень жаль, что Ефросиния Фоминична не успела увидеть свой Словарь изданным. Его издание станет актом символическим, а сам Словарь – своеобразным памятником бес­ко­рыст­ного служения науке и деятельного про­све­щения молодых умов.

  Светлая ей память!
  25 января 2011 года исполняется 90 лет со дня рождения известного филолога-русиста, кандидата филологических наук, профессора Георгия Ивановича Шкляревского. Кафедра русского языка филологического факультета Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина планирует провести 26 января 2011 года в 13:30, ауд. 2-49 научные чтения. Предполагается также издание сборника научных трудов, посвященного Г. И. Шкляревскому.
  Подробно