ПРОГРАМА
вступного іспиту з української мови
(спеціальність – українська мова та література)
для магістрів та спеціалістів

Лексикологія та фразеологія

Сучасна українська літературна мова. Визначення, ознаки, функції. Лексичне значення слова. Слово і поняття. Типи лексичних значень. Моно- та полісемія слова. Розвиток лексичного значення слова. Переносне значення та переносне вживання. Види перенесень: метафора, функціональне перенесення, метонімія, синекдоха. Парадигматичні відношення у лексиці (синонімія, антонімія, омонімія). Склад української лексики з погляду її походження. Лексика української мови з погляду її вживання. Соціальні та територіальні діалекти. Активний і пасивний склад лексики. Стилістична диференціація лексики. Поняття фразеологізму. Семантика і структура фразеологічних одиниць. Класифікація ФО. Джерела фразеології.

Фонетика. Орфографія

Поняття про фонетику та фонологію. Фонема та її властивості. Основні аспекти вивчення звуків. Звукове поле фонеми. Фонема та її алофони. Система голосних фонем української мови. Історичний коментар. Система приголосних фонем, їх характеристика. Звукові поля голосних та приголосних фонем. Основні чергування голосних. Історичний коментар. Основні чергування приголосних. Історичний коментар. Види звукових змін (епентеза, протеза, дієреза, гаплологія, спрощення). Наголос як фонетичне явище. Засоби милозвучності української мови. Найголовніші правила української орфоепії. Принципи української орфографії. Сучасний український правопис.

Морфеміка

Основні поняття морфеміки (морф і морфема; характерні риси морфем; особливості аломорфів). Характеристика кореневих і афіксальних морфем. Історичні зміни в морфемній будові слова (опрощення, перерозклад, ускладнення, декореляція).

Словотвір

Основні поняття словотвору (твірна основа і формант; мотивованість, критерії встановлення напрямку мотивації; словотвірне значення; словотвірний тип; словотвірне гніздо). Морфологічні та неморфологічні способи словотворення сучасної української мови. Морфонологічні зміни при словотворенні (чергування, усічення, нарощення, накладання).

Морфологія

Основні граматичні поняття (граматичне значення слова, способи та засоби його вираження; граматична категорія). Поділ на частини мови та критерії їх виділення. Морфологічні категорії сучасної української мови. Лексико-граматичні та граматичні категорії іменника. Поняття про прикметник. Семантико-граматичні групи прикметників. Числівник як повнозначна частина мови. Розряди числівників. Лексико-граматичні ознаки і словозміна займенників. Дієслово як носій динамічної ознаки. Граматичні категорії дієслова. Прислівник. Розряди прислівників за значенням. Службові частини мови.

Синтаксис

Синтаксис як розділ граматики. Основні одиниці синтаксису. Словосполучення як одиниця синтаксису. Підрядні словосполучення та їх типи. Речення як основна синтаксична одиниця. Структурно-семантичні типи речень. Просте і складне речення. Типи речень за метою висловлення. Просте речення. Двоскладні речення. Головні члени речення. Підмет і присудок, їх типи та способи вираження. Односкладні речення, їх структурно-семантичні різновиди. Другорядні члени речення, їх типи та способи вираження. Повні і неповні речення. Складне речення. Принципи класифікації складних речень. Складносурядні речення. Засоби зв'язку, змістові відношення між частинами, розділові знаки. Складнопідрядні речення. Типи складнопідрядних речень. Безсполучникові складні речення. Засоби зв'язку частин безсполучникових складних речень. Структурно-семантичні типи безсполучникових складних речень. Складні речення з різними видами зв'язку, їх основні різновиди. Пряма мова, розділові знаки. Непряма мова. Невласне пряма мова. Принципи української пунктуації. Пунктуаційні знаки, їх основні типи і функції.

Історія української літературної мови

Періодизація історії української літературної мови. Зміни в змісті поняття «українська літературна мова» на різних історичних етапах. Т. Г. Шевченко –реформатор української літературної мови. Основні тенденції розвитку української літературної мови на сучасному етапі.