ПРОГРАМА
вступного іспиту з прикладної і теоретичної лінгвістики
(спеціальність – прикладна лінгвістика)
для магістрів та спеціалістів

Загальне мовознавство

Мовознавство в системі наук. Значення мовознавства. Мова як знакова система. Проблема співвідношення мови і мислення. Співвідношення мови і мовлення. Система і структура мови. Фонеми в парадигматиці і синтагматиці. Морфологічний рівень мови. Синтаксичний рівень мови. Лексико-семантичний рівень мови. Проміжні рівні мови. Соціальне розшарування мови. Історичні зміни у фонології, граматиці та лексиці. Мовні контакти. Порівняльно-історичний метод. Зіставний метод. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз. Компонентний аналіз. Застосування математичних методів у мовознавстві.

Теорія і практика перекладу

Завдання теоретичного вивчення перекладу. Зміст поняття “переклад”. Основні розділи теорії перекладу та її місце серед філологічних дисциплін. Основні тенденції перекладу. Різновиди перекладу в залежності від жанрового типу текстів, що перекла-даються. Особливості перекладу суспільно-політичної літератури, публіцис¬тики та ораторської мови. Особливості перекладу художньої літератури. Особливості перекладу науково-технічної літератури. Передача індивідуальної своєрідності оригіналу у перекладі. Основні можливості передачі слів як лексичних одиниць. Особливості передачі безеквівалентної лексики. Передача та розмежування інтернаціоналізмів та “хибних друзів перекладача”. Переклад неологізмів. Переклад багатозначних слів. Особливості передачі слів, що означають національно-специфічні реалії су-спільного життя та матеріального побуту. Переклад фразеологічних одиниць. Переклад вільних словосполучень і проблема неоднакової сполучуваності у двох мовах. Основні прийоми перекладу термінів-словосполучень. Лексичні трансформації при перекладі. Граматичні аспекти перекладу. Види граматичної розбіжності між вихідною та перекладною мовами. Граматичні трансформації. Перестановки. Заміни. Додавання. Опущення. Особливості перекладу американського та британського варіанту англійсь-кої мови. Переклад назв і текстів журнальних та газетних статей. Особливості передачі інфінітиву. Особливості передачі герундія. Особливості передачі дієприкметника. Передача пасивного стану. Особливості передачі умовного способу. Передача модальних та допоміжних дієслів. Особливості передачі артиклю. Переклад еліптичних конструкцій. Особливості реферативного перекладу. Переклад патентів. Переклад ділових листів. Переклад факсів, електронної пошти, телеграм. Переклад контрактів, замовлень.

Автоматичне опрацювання текстової інформації

Основні завдання автоматичної обробки текстової інформації. Зв’язок АОТІ з іншими дисциплінами. Значення і коротка історія МП. Покоління систем машинного перекладу. Поняття лінгвістичної моделі. Види лінгвістичних моделей за типом розглядуваного об’єкта. Дослідницькі лінгвістичні моделі. Моделі мовленнєвої діяльності. Лінгвістичні метамоделі. Формальні засоби зображення лінгвістичних моделей. Загальна схема МП. Основні типи алгоритмів МП. Роль передредактора, постредактора і інтерредактора в процесі МП. Склад і структура словників МП. Структура інформації в автоматичному словнику. Словники зворотів. Методика укладання словників МП. Принципи структурного програмування. Методи упорядкування масивів інформації. Поняття типу. Типи формоутворення. Типи сполучуваності грамем. Автоматичний аналіз атрибутивних словосполучень. Автоматичний аналіз і синтез словоформ. Способи пошуку в автоматичному словнику. Деревовидна організація автоматичного словника. Організація пам’яті дескрипторних ІПС. Пошук інформації в дескрипторних ІПС. Класифікація алгоритмів синтаксичного аналізу. Способи зображення синтаксичної структури. Циклічний синтаксичний аналіз. Послідовний синтаксичний аналіз. Метод фільтрів при синтаксичному аналізі. Семантичні проблеми МП. Методи автоматичного розрізнення полісемії. Модель «Смисл – текст». Автоматичне ототожнення найменувань понять.